Lenin | Ulusal Sorun Üzerine Tezler

Vladimir Iliç Lenin (V. İ. Lenin)

  1. Programımızın (ulusların kendi kaderlerini tayin etmelerine ilişkin) maddesi, siyasal kaderi tayinden, yani ayrılma ve ayrı bir devlet kurma hakkından başka anlama gelecek biçimde yorumlanamaz.
  2. Sosyal-demokrat programın bu maddesi, Rusya’nın sosyal-demokratları için şu bakımlardan mutlak olarak önemlidir:
    a) genel olarak demokrasinin temel ilkeleri açısından,
    b) Rusya’nın sınırları içinde ve ondan da önemlisi, sınır bölgelerinde, birbirinden keskin biçimde değişik iktisadi, toplumsal ve benzer koşullarla ayrılmış birçok ulus bulunduğu ve bu uluslar (Büyük-Ruslar dıştalanırsa Rusya’nın bütün öteki ulusları gibi) çarlık monarşisi tarafından inanılmaz ölçüde ezildiği için,
    c) son olarak, dünyanın başka her yerinde, değişik ölçülerde de olsa, bağımsız ulusal devletler ya da birbiriyle yakın ilişkisi bulunan ulusal bileşimlere varmış devletler yaratan burjuva demokratik reformu, tüm Doğu Avrupa’da (Avusturya ve Balkanlar) ve Asya’da —yani Rusya’yla sınırdaş olan ülkelerde— henüz ya tamamlanmamış ya da daha yeni başlamış olduğu için,
    d) bugün için, Rusya, —Batıda— siyasal özgürlüğün temel ilkelerinin ve anayasal rejimin 1867’de sağlamlaştırıldığı ve şimdi genel oy hakkının getirildiği Avusturya’dan tutun, —Doğuda— Çin Cumhuriyetine kadar, kendisine sınırdaş olan ülkelerinkinden daha geri ve daha gerici bir devlet sistemine sahip bir ülkedir. Bu nedenle Rusya’nın sosyal-demokratları, bütün propagandalarında, bütün ulusal-toplulukların ayrı devlet kurma ya da parçası olmak istedikleri devleti özgürce seçme hakkı üzerinde ısrar etmelidirler. Okumaya devam et Lenin | Ulusal Sorun Üzerine Tezler

Lenin | Friedrich Engels

Vladimir İliç Lenin

Nasıl bir zekâ meşalesi söndü
Nasıl bir yürek durdu! [1*]

5 Ağustos (eski sistemde 24 Haziran) 1895’te Friedrich Engels, Londra’da öldü. Dostu (1883’te ölen) Karl Marks’tan sonra, Engels, bütün uygar dünyanın modern proletaryasının en yetkin bilim adamı ve öğretmeniydi. Kaderin Karl Marks ve Friedrich Engels’i biraraya getirdiği andan bu yana, iki arkadaş yaşamları boyunca çalışmalarını ortak bir davaya adadılar. Ve bu yüzden Friedrich Engels’in proletarya uğruna neler yapmış olduğunu anlamak için, çağdaş işçi sınıfı hareketinin gelişiminde Marks’ın ögretisi ve çalışmasının önemi konusunda açık bir fikre sahip olmak gerekir. Marks ve Engels, işçi sınıfı ve onun istemlerinin, burjuvazi ile birlikte kaçınılmaz olarak proletaryayı yaratan ve örgütleyen mevcut iktisadi sistemin zorunlu bir sonucu olduğunu ilk gösterenlerdir. Onlar, insanlığı, onu halen ezmekte olan kötülüklerden kurtaracak olanın, yüce duygulu bireylerin iyi niyetli girişimleri değil de, örgütlenmiş proletaryanın sınıf savaşımı olduğunu gösterdiler. Marks ve Engels, bilimsel çalışmalarıyla, sosyalizmin, hayalcilerin bir buluşu olmadığının, ama modern toplumdaki üretici güçlerin gelişmesinin nihai amacı ve zorunlu bir sonucu olduğunun ilk açıklamasını yapanlardır. Günümüze kadar olan kayıtlı tarih, sınıf savaşımlarının belirli toplumsal sınıfların ötekiler üzerindeki birbirini izleyen egemenlik ve zaferlerinin tarihi olmuştur. Ve, sınıf savaşımı ve sınıf egemenliğinin temelleri —özel mülkiyet ve anarşik toplumsal üretim— kayboluncaya dek bu sürecektir. Proletaryanın çıkarı, bu temellerin yıkılmasını gerektirir ve bu nedenle, örgütlenmiş işçilerin bilinçli sınıf savaşımı bunlara karşı yöneltilmelidir. Ve her sınıf savaşımı, politik bir savaşımdır.

Okumaya devam et Lenin | Friedrich Engels

Lenin | Harkov’da yapılacak 1 Mayıs kutlamaları üzerine

Vladimir Iliç Lenin

1900 yılında Harkov’da yapılan 1 Mayıs kutlamalarını anlatan bu broşür, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Harkov Komitesi tarafından işçiler tarafından gönderilen anlatımlar temelinde kaleme alınmıştır. Bize gazete haberi olarak gönderilmesine rağmen boyutlarından dolayı ve daha yaygın dağıtımını sağlayabilmek için ayrı bir broşür olarak yayınlamayı uygun bulduk. Altı ay sonra Rus işçileri yeni yüzyılın ilk 1 Mayıs’ını kutlayacaklar ve bu kutlamaları hem mümkün olduğu kadar çok yerde hem de mümkün olduğu kadar etkili tarzda organize etmek için çalışmaya başlamamız gerekiyor. Kutlamalar katılımcıların hem sayısı hem de örgütlülükleri ve sergileyecekleri sınıf bilinci, Rus halkının siyasal kurtuluşu için kararlı bir mücadele yürütmeleri bakımından ve en sonu, proletaryanın sınıfsal gelişimi ve sosyalizm için açık savaşım fırsatı olarak etkili olmalıdır. Gelecek 1 Mayıs kutlamaları için hazırlanmanın zamanıdır ve bu hazırlık tedbirlerinin en önemlileri, Rusya’daki Sosyal Demokrat hareketin kazanımlarını, hareketimizin genel eksikliklerini ve özellikle de bu eksiklikleri gidermek ve daha ileri sonuçlar elde etmek için araçlar geliştirmek için de 1 Mayıs hareketini incelemektir.

Okumaya devam et Lenin | Harkov’da yapılacak 1 Mayıs kutlamaları üzerine

Marksizm ve Ayaklanma

Vladimir Iliç Lenin

Ayaklanmaya hazırlanmanın ve genel olarak, ayaklanmayı bir sanat olarak görme biçiminin “Blankizm” olduğunu ileri süren oportünist yalan, Marksizmin çarpıtılmaları arasında, en kötü niyetlerden ve egemen “sosyalist” partiler tarafından belki de en çok yayılmış bulunanlardan biridir.

Oportünizmin büyük ustası, Bernstein, Marksizme karşı Blankizm suçlamasını ileri sürerek, acıklı bir ün kazanmıştı ve gerçekte, bugünün oportünistleri, Blankizm diye haykırdıkları zaman, Bernstein’ın yoksul “fikir”lerini ne azıcık yenileştiriyor, ne de onları en küçük bir şey ile “zenginleştiriyorlar”.

Okumaya devam et Marksizm ve Ayaklanma

Lenin | Gerilla Savaşı

Vladimir Iliç Lenin

Gerilla eylemi sorunu, partimizi ve işçi yığınlarını büyük ölçüde ilgilendirmekte olan bir sorundur. Bu sorunla biz geçmişte birçok kez ilgilendik ve şimdi de vaat ettiğimiz gibi, görüşlerimizin daha tamamlanmış bir açıklamasını sunmayı amaçlıyoruz. Okumaya devam et Lenin | Gerilla Savaşı