orhan yalçın gültekin

darüşşafakalılar derneği: bir yetişenler derneğinden fazlası
toplumsal sorumluluk girişimi
mart 2006

sevgili darüşşafakalılar,

19 mart 2006 pazar günü, darüşşafakalılar derneği’nin olağan genel kurulu var. bütün darüşşafakalılar derneği üyelerinin darüşşafakalılar derneği’nin yeni yönetimini şekillendirmek üzere genel kurul’a katılmalarını bekliyoruz.

darüşşafakalılar derneği’nde 2002’den 2006 genel kuruluna gelene kadar görev alan iki yönetim kurulu, darüşşafakalılar derneği’nde bir dizi önemli başarıya imza attı. bunların en önemlisi finansal açıdan büyük bir saydamlık içinde çalışmalarını gerçekleştirmiş olmasıdır. bu sayededir ki darüşşafakalılar derneği, kendi ayaklarıüzerinde durabilen bir dernek durumuna getirilebilmiş; miniatürk alanında tarihi binamız yerini alabilmiş, yüksek öğrenimlerini sürdüren yüz civarında kardeşimize düzenli burs olanağıyaratılabilmiştir.

darüşşafakalılar derneği’nin bu duruma gelmesine emeği geçen bütün darüşşafakalılara şükranlarımızısunuyoruz.

kuşkusuz darüşşafakalılar derneği’nin geldiği yerle yetinmemiz söz konusu olamaz.

bizler, darüşşafaka’nın kendini dar topluluk alanından en geniş toplumsal alana aktarabildiği zaman, kendi kimliğini bir gerçeklik olarak ortaya koyabileceğini ve topluma kabul ettirebileceğini düşünüyoruz.

darüşşafakalılar derneği, ikili bir görevle karşıkarşıyadır: dar anlamda darüşşafaka için yapılabilecekler ve geniş, yani eğitimde ve eğitimle yoksullara fırsat eşitliği anlamında darüşşafaka için yapılabilecekler. dar anlamda darüşşafaka, bizim çıkışnoktamızdır; genişanlamıyla darüşşafaka ise bizim kendimizi gerçekleştirme alanımız.

darüşşafakalılar derneği, kuruluşundaki bakışaçısına uygun olarak, kendisini, toplumsal sorumluluk temelinde yeniden yapılandırmak zorundadır.

bizler, bu yaklaşımla yönetime talibiz.

* yönetim kurulu asil ve yedek üye aday listemizi 16 mart 2006 perşembe günü açıklayacağız.
* denetleme kurulu aday listesi oluşturmayacağız.
* onur kurulu aday listesi oluşturmayacağız.
* tüzük değişikliği önerilerimizi 16 mart 2006 perşembe günü açıklayacağız.

toplumsal sorumluluk girişimi adına
orhan yalçın gültekin (1978)
erhan ateş (1981)
raşit ataol ay (1989)
erdinç ergenç (1991)

yeni bir yönetim anlayışı
1. indirgemeciliği dışlayan bir yönetim
darüşşafakalılar derneği, yeni bir yönetim anlayışına dayanmalı, her türlü indirgemeciliğe karşı çıkmalıdır. derneğin genel kurula, genel kurulun yönetim kuruluna, yönetim kurulunun da başkana indirgendiği; çalışmaların “etkin” bir kaç kişinin eli ve diline dayalı olarak sürdürüldüğü bir yönetim ve çalışma anlayışından, başkanın en fazlasından “eşitlerin birincisi” olduğu, yönetim kurulunun, sürekli etkin kılınacak bir genel kurulun yalnızca suyun üzerinde kalan kısmı olduğu bir yönetim ve çalışma anlayışıyla değiştirilmesi gerekmektedir.

2. kişi ve grupların kendilerini ifade etmelerine dayanan bir yönetim
darüşşafakalılar derneği aracılığıyla darüşşafaka için çalışmanın bir bayrak yarışı değil, bir halk koşusu olduğunun bilinciyle hareket edilmelidir. bu ancak ortaya çıkan değerlerin kendilerini ifade edebilecek alan ve kanallar bulabilmeleriyle olanaklıdır. bunun vazgeçilmez koşulu ise kişi ve gruplara, ister dar ister geniş anlamıyla darüşşafaka için olsun, düşünce ve tasarılarını darüşşafakalılar derneği bünyesinde ve şemsiyesi altında gerçekleştirebileceğine inandırmaktır. bunun için yapılmasıgereken, kişi ve/veya grup girişimlerine kapıları açmak, gerekli ortamı hazırlamak ve uygun çalışma koşullarını oluşturmaktır.

darüşşafakalılar derneği, bunu başarabildiği durumlarda tarihi binasının maketini miniaturk’e taşıyabilmiş, yeşiller grubu’nun çalışmalarıyla yeni bir dalga yakalayabilmiştir. bunu başaramadığı durumlarda ise bir kitap toplama çalışması, dernek bünyesi dışında gerçekleştirilmek zorunda kalınmıştır.

daha az merkeziyetçi, daha katılımcı bir dernek… gereksindiğimiz budur.

kişi ve/veya grupların yalnızca karar alma süreçlerine etkin katılımı değil, tüzükle uyumluluk içinde kendi tasarılarının gerçekleştirmesinde de özgür karar alma ve uygulama fırsatına sahip olduğu bir dernek… istediğimiz budur.

tek tek darüşşafakalıların çalışma ve etkinliklerinin aritmetik toplamıdeğil bütün bu birikimin oluşturacağı sinerjiye dayanan bir yönetim… olmasıgereken budur.

3. gün ışığında yönetim
darüşşafakalılar derneği, yalnızca kurumları değil tek tek kişi ve grupları da muhatap kabul eden, çalışmalarını saydam olarak sürdüren, bağımsız denetime açık, en geniş katılımı gerçekleştirme amacıyla her türlü eleştiriyi ciddiye alan ve katkı olarak değerlendiren bir anlayışla yönetilmelidir.

yalnızca malî konularda tam bir saydamlık değil, yönetim kurulu’nun her toplantı tutanağının başta dernek üyeleri olmak üzere bütün darüşşafakalılarla paylaşılması anlamında bir saydamlık…

yönetim kurulu toplantılarının bütün üyelerin katılımına açık ve soru sorma, görüş bildirme fırsatını kullanabildiği bir açıklık…

alınan her bilgi ve duyumun darüşşafakalılara iletilmesi temelinde ortak bellek ve duyarlılık oluşturmaya dayanan bir açık iletişim yönetimi…

4. kurumlaşma ve kurumsallaşma
darüşşafakalılar derneği’nin kurumsal kimliğinin oluşturulması ve başta dernek üyeleri olmak üzere bütün darüşşafakalılarda darüşşafakalılar derneği üyesi olma bilincinin geliştirilmesi ve dernek çalışmalarına etkin olarak katılmalarının sağlanması.

birlikte yapabiliriz
a. kuruluşundaki bakışaçısına uygun, yenilenmişbir tüzük.

1. dernekler yasasıyenilendi ve eski kısıtlamaların önemli bir kısmıortadan kaldırıldı. önümüzdeki olağan genel kurulda darüşşafakalılar derneği tüzüğünde yeni dernekler yasası’na uygun değişiklikleri yapmak yasal bir zorunluluk.
2. yasal zorunluluğu bulunmayan ama darüşşafaka düşüncesine ve darüşşafakalılar derneği’nin kuruluşundaki bakış açısına uygun; darüşşafakalılar derneği’nin bir yetişenler derneğinden fazlası olduğunu ortaya koyacağımız, darüşşafakalıları toplumsal sorumluluk çalışmalarına katmamıza olanak tanıyacak yenilenmiş bir tüzük oluşturmak fırsatını bu genel kurulda değerlendirebiliriz.

“darüşşafakalılar derneği tüzük değişiklik önerilerimiz” ilişikte inceleme ve değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

b. yeniden yapılanma

komisyonlar üzerinde yükselen bir çalışma
genelde darüşşafakalılar, özelde darüşşafakalılar derneği üyelerinin etkin katkıve katılımı olmaksızın dernek çalışmalarının yürütülmesi, sürdürülmesi, genişleyip yaygınlaşması olanaksızdır.

bir derneğin çalışmalarının yalnızca sürdürülmesi de yeterli değildir. bu çalışmalara ne kadar kişinin katıldığı, katkıda bulunduğu derneğin işlevini yerine getirip getirmediğinin ölçütlerinden biridir.

komisyonlar, bu katılımın temel örgütlenme biçimleridir. darüşşafakalılar derneği komisyonlar üzerinde yükselmelidir.

komisyonlar sürekli olabileceği gibi (üyelik geliştirme, gençlik, burs, eğitim, araştırma, finans, hukuk vb) özel bir projeye dayalıolarak kısa süreli ya da dönemsel de olabilir.

kısa ya da dönemsel komisyonlar, sürekli komisyonlardan birine bağlanabileceği gibi bağımsız olarak da var olabilirler.

bu, bütünüyle projeyi üretenlerin karar verecekleri bir konudur.

sürekli komisyonlar

1. üyelik geliştirme komisyonu

* üyelik yenileme çalışması: etkin ve dernek üyeliği yükümlülerini yerine getirecek darüşşafakalılara dayalıbir yeniden yapılanma için üyelik yenileme çalışmasının gerçekleştirilmesi.
* bilgi güncelleme çalışması: darüşşafakalılara ilişkin iletişim, dayanışma ve birlikte çalışma olanaklarınıgeliştirecek verilerin derlenip toparlanması, güncellenmesi.
* darüşşafakalıların yaşam öykülerinin bulunacağıdarüşşafakalılar albümü çalışmasının tamamlanması
* darüşşafaka’dan anılar kitabı’nın hazırlanması
* üyelik geliştirme çalışmalarının geliştirilmesi
* aidat toplama işinin hızlandırılması
* üye kimlik kartlarının hazırlanması
* dacka prestige card uygulaması: anlaşmalıkurum, mağaza ve işyerlerinden özel indirimli ürün ve hizmet alınmasını sağlayacak darüşşafakalılar derneği üyelerine özel kart.

2. örgütlenme komisyonu
darüşşafakalılar derneği’nin ulusal ve uluslararasıdüzeyde örgütlenmesinin yaygınlaştırılmasıamacıyla
* yurtiçinde il temsilciliklerinin oluşturulması, eğer koşullar uygun ve yeterliyse şubelerin kurulması
* yurtdışında ülke temsilciliklerinin oluşturulması, eğer koşullar uygun ve yeterliyse yurtdışında şubelerin kurulmasıve/veya dernekleşmelerin özendirilmesi
* yurtiçi ve/veya yurtdışında federasyonlara ve üst birliklere katılmak veya bu tür örgütlenmesi

3. kaynak yönetim komisyonu
* darüşşafakalılar derneği olağan giderleri ile burs ödemelerinin tamamının öz kaynaklar yerine nemalardan karşılanmasını sağlayacak bir kampanyanın oluşturulması.
* her projenin kendi finansmanınıkendisinin sağlamasına olanak sağlayacak bir fon ve sponsorluk sisteminin oluşturulması.
* devlet, yerel yönetim, ab vb fonlarla ilgili olanakların araştırılması
* üyelik ödentilerinin düzenli ödenmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi

4. yeni lokal komisyonu
darüşşafakalıların çok daha etkin ve verimli kullanabileceği, buluşabileceği, toplumsal sorumluluk çalışmalarının yürütülebileceği daha genişve işlevsel bir dernek merkezi ve lokalinin kullanıma açılması.
5. iletişim-tanıtım-yayın komisyonu
* darüşşafakalılar derneği yayın çalışmalarınısistemleştirmek, düzenli ve sürekli kılmak, kendimize dönük yayın çalışmalarına ek olarak kamuoyuna yönelik darüşşafaka’yıtanıtıcıyayınlar ile eğitim, çocuk ve toplum sağlığı, çevre konularıbaşta olmak üzere değişik konularda yayınlar hazırlayıp/hazırlatıp yayımlamak.
* kamuoyuna dönük, darüşşafaka’yıtanıtım amaçlıbir yayın organının iki ayda bir düzenli olarak yayınlanması
* darüşşafakalılara yönelik aylık bir yayının çıkartılması
* her darüşşafakalının bu yayının muhabiri olarak çalışabileceği ortamın sağlanması
* yükseköğrenimli darüşşafakalılar, dek öğrencileri, sürekli ve/veya geçici komisyonların söz konusu yayında kendi sayfalarıyla yer almalarının özendirilmesi
* daçka rapor”un iki ayda bir yayınlanmasının sağlanması
* darüşşafaka on-line iletişim platformu’nun (d-oıp) darüşşafakalıların gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi
* forum, söyleşi alanları açılması ve bu alanların işlerlik kazandırılmasının özendirilmesi
* söyleşi köşesinin sürekli yenilenmesi, vb.)
* dd online burs başvuru modülü: burs başvurularının internet üzerinden yapılmasına olanak sağlayacak bu çalışmanın genç kardeşlerimize kolaylık sağlayacağınıdüşünüyoruz. bu, aynızamanda veri toplama ve rapor hazırlama konusunda da “burs komisyonu”na yeni açılımlar sağlayacağına inanıyoruz.
* daçka postacı: isteyen her darüşşafakalının bilgisayarına yükleyebileceği ve dd yk duyurularıve darüşşafaka haberlerini izleyebileceği rss sisteminin darüşşafakalılar arasındaki iletişimi hızlandıracaktır.
* daçka tv, canlıyayın (video üzerinden soru-cevap; haberler vb.)
* dacka voıp commnunity: özel numarayla giriştapılacak bir sistem ile, isteyen darüşşafakalılar birbirini ıp uzerinden bedava arayabilir olacak. bu sistem aynızamanda telekonferans olanağı da sunmaktadır.
* darüşşafaka tanıtım sitesi (www.darussafaka.com): darüşşafaka’nın dışa dönük yüzü olarak ele aldığımız ve kamuoyunu tarihimiz ve tarihsel vizyon ve misyonumuzu anlattığımız, toplumsal sorumluluğumuzu ifade etmeye çalıştığımız etkinliklerimizle ilgili bilgilendireceğimiz yeni bir web sitesi.
* shop.darussafaka.com: darüşşafakalılar derneği’nin hediyelik eşya ve tanıtım ürünleri, darüşşafakalıların kitap, tablo vb. yapıtları, darüşşafakalı işadamlarının ürettikleri ve/veya pazarladıklarıürün ve hizmetlerin yer aldığıkamuya açık bir sanal mağaza.
* çydd burs başvurularında, babasız filtresinin eklenmesinin sağlanmasıyla darüşşafaka eğitim kurumlarıiçin öğrenci potansiyelinin artırılması.

6. gençlik komisyonu
darüşşafakalılar derneği’nin geleceğine yapılacak yatırımın ana unsurunun geleceğin yöneticisi genç darüşşafakalıların yetiştirilmesi olduğunun bilincindeyiz.
yükseköğrenimlerini sürdüren genç darüşşafakalıkardeşlerimizin yaşama hazırlık süreçlerinde birlikte hareket edebilecekleri, kendi sorunlarınıbelirleyip çözüm üretebilecekleri, toplumsal sorumluluk çalışmalarıgeliştirebilecekleri gençlik komisyonu, darüşşafakalılar derneği’nin geleceği olacaktır.
* gençlik komisyonu çalışmalarına genç kardeşlerimizin etkin biçimde katılımının özendirilmesi
* yükseköğrenimlerini sürdüren kardeşlerimizin sorunlarınıbelirlemek ve isteklerini öğrenebilmek için bir anket düzenlenmesi
* il/ilçe ve/veya üniversite/fakülte temsilciliklerinin oluşturulması
* yurtdışı öğrenci programlarının devam ettirilmesi ve geliştirilip yaygınlaştırılması
* yurtiçi ve yurtdışı staj taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılması
* iş taleplerinin karşılanması konusundaki çalışmaların düzenli hale getirilmesi
* genç kardeşlerimizin dernek-dışı burslardan yararlanmalarını sağlamak için yönlendirici bilgilendirme toplantılarının yapılması
* konut/yurt sorununun çözümü için girişimci olunması
* bilgisayar ve/veya dil kursu açılmasıolanaklarının araştırılması.
* dernek lokalinde toplantılar düzenlenmesi
* gençlik yaz kamplarıdüzenlenebilmesiyle ilgili olanakların araştırılması
* genç darüşşafakalıların dernek bülteni’nde kendi sayfalarınıhazırlamalarının özendirilmesi
* genç darüşşafakalıların dernek etkinliklerine katılımlarının sağlanması
* dernekler yasası ve uygulamalarıyla ilgili eğitim çalışmalarının düzenlenmesi
* çağdaşyönetim kuramlarıyla ilgili eğitim çalışmalarının verilmesi

7. burs komisyonu
* burs kaynak ve ödemelerinin açık olarak darüşşafakalılara ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulmasının sağlanması. [kimden ne kadar burs bağışıalındığının (adlarının gizli kalmasınıisteyenler hariç) ve kime ne kadar burs verildiğinin açıklanması.]
* burs yönetmeliğinin yenilenmesi
* burs türlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
* burs kaynaklarının geliştirilmesi
* yükseköğrenimli darüşşafakalılar için bir “ödül yönetmeliği” hazırlanması
* dek’te eğitim gören kardeşlerimizin durumlarının izlenmesi

8. eğitim komisyonu
* yurt içinde ve yurt dışında öğrenci eğitimi konusunda uygulanan kurallar, yöntemler ve tekniklerle ilgili gelişmeleri izleyip hazırlanacak raporların başta darüşşafaka eğitim kurumlarıolmak üzere kamuoyuna sunulması.
* darüşşafaka eğitim kurumlarıve benzeri kurum öğrencilerinin önderlik yeteneklerini geliştirecek kulüplerin örgütlenmesi ve etkinliklerin düzenlenmesine öncülük edilmesi ve/veya destek sağlanması.
* darüşşafaka eğitim kurumlarıve benzeri kurum öğrencilerine yönelik meslek tanıtım toplantılarına destek verilmesi
* darüşşafaka eğitim kurumları öğrencileri için bir “ödül yönetmeliği” hazırlanması
* diğer sivil toplum kuruluşlarıile işbirliği içinde eğitim konusunda toplantı, seminer, panel düzenlenmesi

9. etkinlikler komisyonu
* pilav günlerinin daha genişkatılımlarla kutlanılmasının sağlanması
* yemek, kahvaltıvb. etkinliklerin düzenli hale getirilmesi
* sınıflara yönelik yıldönümü programları
* aylık söyleşi programları düzenlenmesi
* kültür gezileri düzenlenmesi
* her hafta bir tiyatro veya sinema izlencesi

10. darüşşafaka tarihi araştırma komisyonu
* darüşşafaka tarihiyle ilgili bilgi ve belgelerin derlenmesi ve kullanıma sunulması
* darüşşafaka tarihçesi hazırlanması

11. tarihi koruma
* kurucu atalarımızın büstlerinin yaptırılarak dd ve dek’te tören ve/veya toplantıyerlerinde yer almalarının sağlanması.
* kurucu atalarımızın mezarlarının ziyaret edilerek bakım ve onarım ve/veya yenilenme gereksinimi olanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması.
* kurucu atalarımız ve değerli yönetici ve öğretmenlerimizin adlarının okullara verilmesi için girişimlerde bulunulması.
* darüşşafaka tarihi binasının yeniden eğitim dünyamıza kazandırılmasıyla ilgili olanakların araştırılması, değerlendirilmesi ve korunmasıyla ilgili var olan düşünce ve projelerin değerlendirilmesi

12. darüşşafaka kurumlarıyla ilişkiler komisyonu
* “darüşşafaka’nın kaderi darüşşafakalıların ellerindedir” anlayışıdoğrultusunda darüşşafakalıların darüşşafaka cemiyeti ve darüşşafaka spor kulübü derneği’ne üye olmalarıkonusunda sürekli çağrıda bulunulması
* darüşşafaka cemiyeti’yle ilişkilerin iyileştirilmesi ama kamuoyuna yansıyan olumsuzlukların giderilmesi ve darüşşafaka adının skandallarla anılmasının önüne geçilmesi için girişimlerde bulunulması
* darüşşafaka eğitim kurumlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi; ortak çalışmaların çeşitlendirilmesi
* darüşşafaka spor kulübü derneği’nin kendi kaynaklarını oluşturabilmesi için desteklenmesi
* darüşşafaka basketbol takımı taraftarlığının, karşılaşmalara gidilerek gösterilmesinin özendirilmesi

13. darüşşafaka dışıkurumlarla ilişkiler
* başta eğitim odaklıolanlar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimizin geliştirilmesi ve darüşşafakalılar derneği’nin sivil toplum kuruluşlarıarasında oluşmakta olan saygın konumunun pekiştirilmesi
* çocuk esirgeme kurumu, umut çocuklarıderneği gibi kurumlarla ilişkilerin geliştirilerek darüşşafaka dışındaki kardeşlerimize katkıda bulunma olanaklarının araştırılması
* ulusal düzeyde “mezunlar/yetişenler” dernekleriyle ilişkilerin geliştirilerek bir “mezun dernekleri platformu”nun oluşturulmasıolanaklarının araştırılmasıve bu tür oluşumlara önderlik edilmesi
* uluslararasıalanda “mezunlar/yetişenler” dernekleri ve benzer özellikteki eğitim kurumlarıyla ilişki kurulması, deneyimlerin paylaşılmasıve ortak girişimlerde bulunma olanaklarının araştırılması

c. özel günler-haftalar
* 03 mart öğrenci günü (0303.net): tevhid-i tedrisat kanunu’nun (öğretimin birleştirilmesi yasası) kabul tarihinin öğrenci günü olarak kutlanmasıiçin türkiye çapında çalışmalar yürütülmesi.
* 30 mart darüşşafaka günü (3003.net): cemiyet-i tedrisiyye-i islamiye’nin (darüşşafaka cemiyeti) kuruluştarihinden yola çıkarak darüşşafaka’nın anlam ve önemini topluma anlatacak çalışmaların yürütülmesi.
* 23 nisan bilgiye erişimde fırsat eşitliği (2304.net): dek ile birlikte darüşşafaka kampüsünde gerçekleştirilen etkinliklerin türkiye çapında yürütülmesi.
* 8 ağustos toplumsal sorumlulukta kararlılık (0808.net): darüşşafakalılar derneği’nin kuruluştarihi ve sürdürmüşolduğu çalışmalarıanlatarak toplumsal sorumluluk vurgusunun ele alındığıve eğitim seferberliğine çağrıların yapıldığıtürkiye çapında sürdürülecek çalışmalar düzenlenmesi.
* darüşşafaka olimpiyatları: darüşşafaka spor kulübü derneği ve darüşşafaka eğitim kurumlarıile birlikte bütün türkiye çapında “sporda fırsat eşitliği” temalıetkinlikler düzenlenmesi.