Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi Kuruldu

12 Eylül’deki referandumda sandığa gitmeme çağrısında bulunan Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi, “Önümüze tarihi bir fırsat çıkmıştır. ‘Yamalı’ ya da ‘yamasız’, hiçbir şekilde 12 Eylül darbe anayasasını istemediğimizi boykotla göstermenin, şimdi tam zamanıdır” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 12 Eylül’de referanduma sunacağı anayasa değişikliği paketiyle “12 Eylül’le hesaplaşmadığını aksine 12 Eylül kurumlarında kendisine yer açmaya çalıştığını” belirten Boykot Cephesi, “AKP, bu maddelerle ezilenlerin talepleriyle oynuyor, göz boyuyor” dedi. Boykot Cephesi seçmenleri referandumda sandığa gitmemeye çağırdı.

“Seçeneksiz değiliz”

Ezilenlerin ve Emekçilerin Boykot Cephesi, aldıkları boykot kararının gerekçelerini Taksim Hill Otel’de düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP) sözcüsü Tuncay Yılmaz, “Egemenlerin halkımıza sunduğu seçeneksizlik karşısında emekçilerin ve ezilenlerin seçeneksiz olmadığına olan inancımızla buradayız” diye konuştu.

Ardından Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nden (ESP) Hülya Gerçek basın açıklamasını okudu; “neden boykot” kararı aldıklarını ve boykotun sınırlarını açıkladı.

Paketin içerisinde yer alan maddelerin “göstermelik” olduğunu söyleyen Gerçek, “AKP, bu maddelerle ezilenlerin talepleriyle oynuyor, göz boyuyor. Paket, ne kadın-erkek arasında yasal ve fiili eşitsizlikleri giderecek düzenlemeler getiriyor, ne parti kapatmalarını yasaklıyor, ne kamu emekçilerine grev, toplu sözleşme hakkı veriyor, ne de zaman aşımı zırhıyla korunan 12 Eylül generallerinin yargılanabilmesini sağlıyor” dedi.
“Demokratik Açılım’ yaldızlı propagandalardan ibaret”

12 Eylül Anayasası’nın “makyajlanarak ömrünün uzatıldığını” belirten Gerçek, AKP’nin ‘Kürt sorununun çözümü’ ve ‘Demokratik Açılım’ konularına ilişkin “yaldızlı propagandalarına karşın pakette Kürtlerin demokratik taleplerinden hiçbirinin karşılanmadığını” ifade etti.

“Kürt ulusunun inkarının sürdürülmesi, ‘Evet’ ve ‘Hayır’a taraf olan düzen partilerinin ortak zeminidir. Nitekim, referandum sürecine askeri operasyonlar, Dörtyol ve İnegöl’de linçler ve ‘özel ordu’ planları eşlik etmektedir. MHP ve CHP’nin oluşturduğu cephe ise, AKP’nin paketine karşı muhalefeti kullanarak, mevcut anayasayı ve onun kurumlarını güçlendirmeye çalışmaktadır.”

“Hayır cephesinden emekçilere ve ezilenlere bir hayır gelmez” diyen Gerçek, ‘Hayır’ cephesini de reddettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“12 Eylül Askeri cuntası koşullarında zorla kabul ettirilen; kapitalist sömürünün, emperyalist ekonomi politikalarının, tekçi inkarcı ırkçı anlayışın, faşist merkeziyetçi devlet yapısının, generallerin siyasete sistematik müdahalesinin, erkek egemenliğinin, Türk-İslam sentezinin üzerine inşa edilmiş 1982 Anayasası’nı çöpe atmayı hedefliyoruz. Demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, katılımcı ve sosyal haklara dayanan taleplerin kazanılması temelinde bir hareketi bütünlüklü olarak ele alan bir örgütlenme ve mücadele sürecini Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi’yle büyüteceğiz.”

Toplantıya, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Partizan, Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Gelecek Parti Hareketi (SPGH), Sosyalist Birlik Hareketi, Devrimci İşçi Partisi Girişimi (DİP-G), Demokrasi ve Özgürlük Hareketi (DÖH), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Köz, Türkiye Gerçeği, Sosyalist Devrim Parti Girişimi olmak üzere sol siyasi partiler ve oluşumların bir araya geldiği Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi sözcüleri katıldı.(BT)

Kaynak: İstanbul – BİA Haber Merkezi, 03 Ağustos 2010, Salı

Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi Nasıl Bir Anayasa İstiyor?

Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi, anayasa paketinin referanduma sunulacağı gün halkı sandığa gitmek yerine sokağa çıkmaya çağırdı. Cephe, işçilerin, kamu emekçilerinin, kadınların, Kürtlerin taleplerini karşılayacak bir anayasadan neler beklediğini açıkladı.

12 Eylül’de referanduma sunulacak olan anayasa değişikliği paketini boykot kararı alan Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi, düzenlediği basın toplantısında, nasıl bir anayasa istediğini açıkladı:

* Vatandaşların evrensel hak ve özgürlüklere sahip olduğunu, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın, herkesin eşit olduğunu kabul eden, tarihsel kültürel mirasa sahip çıkarak farklılıkları kültürel zenginliğin kaynağı ve toplumsal bütünlüğün harcı olarak gören,

* Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez şeklindeki maddelerinin olmadığı,

* İşçilerin ve kamu emekçilerinin her türlü örgütlenme ve grev haklarının tanındığı, özelleştirmelerin, taşeronlaştırmanın yasaklandığı ve iş güvencesinin sağlandığı,

* Kültürel tekçiliği reddeden, başta Kürt halkı olmak üzere, bütün halkların ve azınlıkların anadilde eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğunu kabul eden,

* Halkın düşünce, ifade, basın, örgütlenme vb. özgürlüklerini kayıtsız ve koşulsuz olarak güvence altına alan,

* Darbelerin insanlık suçu ilan edilerek, başta Kenan Evren ve generalleri gelmek üzere, 12 Eylül cuntasının ayrımsız tüm suçlularının yargılanmasını hedefleyen,

* “Terörle Mücadele Yasası”nın (TMY) kaldırılmasını, “Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri”nin lağvedilmesini ve devrimci-demokrat-sosyalist politik tutsakların özgürlüğünü savunan,

* Kadınların ve erkeklerin tam hukuki eşitliğinin yanı sıra, fiili eşitliğini sağlamayı da hedefleyen, kadına yönelik şiddeti ağır biçimde cezalandıran, cinsel kimlikler üzerindeki baskı ve ayrımcılıkları kaldıran,

* Parasız eğitim, parasız sağlık, işsizlik ödeneği, sağlıklı ve insanca konut hakkı, kent hakkı, çevre ve doğa hakkı gibi kolektif haklar temelinde sosyal mücadeleyi geliştiren,

* Herkesin eşit ve özgür bir şekilde katıldığı ve gücü oranında temsil edildiği demokratik bir seçim sistemini ve seçimlerdeki tüm barajların kaldırılmasını kabul eden,

* YÖK’ü dağıtarak, üniversite sınavlarını kaldırarak, herkese bilimsel, demokratik, anadilde eğitimi sağlayan,

* Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lağvedilmesini ve zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, ezilen inanç grupları üzerindeki baskıların yok edilmesini sağlayan,

* Yerel yönetimlerin, bölge, il, ilçe, belde, köy halkının ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan, yerinden yönetim anlayışına uygun bir şekilde örgütlenen ve halk tarafından seçilen demokratik yerel meclislerce yönetileceğini kabul eden,

* Ekolojik dengeyi temel alarak, insanlığın tarihi ve kültürel mirasının korunup geliştirilmesini amaçlayan, doğal bir kaynak olan suyun, toprağın, havanın ticarileştirilmesine karşı tedbirleri alan bir anayasa istiyoruz.

“Talepler manzumesiyle sürdüreceğimiz Boykot hareketimiz, eşitlik, özgürlük, adalet, halkların barışı ve kardeşliği mücadelemizin ortak cephesini yaratmayı hedeflemektedir.”

Kaynak: İstanbul – BİA Haber Merkezi, 03 Ağustos 2010, Salı