Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun

No. 431

BİRİNCİ MADDE — Halife haledilmiştir. Hilâfet, Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan hilâfet makamı mülgadır.

İKİNCİ MADDE — Mahlû halife ve Osmanlı saltanatı münderisesi hanedanı¬nın erkek, kadın bilcümle âzası ve damatlar, Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahi¬linde ikamet etmek hakkından ebediyen memnudurlar. Bu hanedana mensup ka¬dınlardan mütevellit kimseler de bu madde hükmüne tabidirler.

ÜÇÜNCÜ MADDE — İkinci maddede mezkûr kimseler işbu kanunun ilânı ta¬rihinden itibaren âzami on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mec¬burdurlar.

DÖRDÜNCÜ MADDE — İkinci maddede mezkûr kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfudur.

BEŞİNCİ MADDE — Bundan böyle ikinci maddede mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde emvali gayrimenkuleye tasarruf edemezler. İlişiklerinin kat’ı için bir sene müddetle bilvekâle melıakimi Devlete müracaat edebilirler.

Bu müddetin mürurundan sonra hiç bir mahkemeye hakkı müracaatları yoktur.

ALTINCI MADDE — İkinci maddede mezkûr kimselere masarifi seferiyelerine mukabil bir defaya mahsus ve derecei servetlerine göre mütefavit olmak üzere Hükümetçe tensip edilecek mebaliğ ita olunacaktır.

YEDİNCİ MADDE — İkinci maddede mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bilcümle emvali gayrimenkulelerini bir sene zarfında Hüküme¬tin malûmat ve muvafakatiyle tasfiyeye mecburdurlar. Mezkûr emvali gayrimenkuleyi tasfiye etmedikleri halde bunlar Hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendilerine verilecektir.

SEKİZİNCİ MADDE — Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş kimsele¬rin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete intikal etmiştir.

DOKUZUNCU MADDE — Mülga padişahlık sarayları, kasırları ve emakiııi – sairesi dahilindeki mefruşat, takımlar, tablolar, âsarı nefise ve sair bilûmum em¬vali menkule millete intikal etmiştir.

ONUNCU MADDE — Emlâki hakaniye namı altında olup evvelce millete dev¬redilen emlâk ile beraber mülga padişahlığa ait bilcümle emlâk ve sabık Hazinei hümayun, muhteviyatlariyle birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi millete intikal etmiştir.

ON BİRİNCİ MADDE — Millete intikal eden emvali menkule ve gayrimenkulenin tesbit ve muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.

ON İKİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra Vekilleri Heye¬ti memurdur.
26 recep 1342 ve 3 mart 1340

Meclis Heyeti Umunıiyesince kabulü: İkinci içtimain ikinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği: 3 . 111. 1340 tarih ve 2/307 No. lu tezkere ile
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ , edildiğini miiş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 3 .111.1340 ve 6/247
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve numaraları: Cilt 7 Sayıfa 19,29:78

Kaynak: TBMM