Şeriye ve Evkaf ve Erkânı harbiyei umumiye vekâletlerinin ilgasına dair kanun

No. 429

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyetinde muamelâtı nasa dair olan ahkâmın teşri ve infazı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği Hükümete ait olup dini mübini islâmın bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün ahkâm ve mesailinin tedviri ve müessesatı diniyenin idaresi için Cumhuriyetin makarrında (Bir Diyanet işleri reisliği) makamı tesis edilmiştir.

İKİNCİ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti mülgadır.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisi başvekilin inhası üzerine Reisicumhur tarafından nasbolunur.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisliği Başvekâlete merbuttur. Diyanet işleri reisdliğinin bütçesi Başvekâlet bütçesine mülhaktır. Diyanet işleri reisliği teşkilâtı hakkında bir nizamname tanzim edilecektir.

BEŞİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde bilcümle cevami ve mesacidi şerifenin ve tekâya ve zevayanın idaresine, imam, hatip, vâız, şeyh, müezzin ve kayyımların ve sair müstahdeminin tâyin ve azillerine Diyanet işleri reisi memurdur.

ALTINCI MADDE — Müftülerin mercii Diyanet işleri reisliğidir.

YEDİNCİ MADDE — Evkaf umuru milletin hakikî menafiine muvafık bir şekilde halledilmek üzere bir müdüriyeti umumiye halinde şimdilik Başvekâlete tevdi edilmiştir.

SEKİZİNCİ MADDE — Erkânı harbiyei umumiye vekâleti mülgadır.

DOKUZUNCU MADDE — Reisicumhura niyabeten ordunun hazarda emrü kumandasına memur en yüksek makamı askerî olmak üzere Erkânı harbiyei umumiye riyaseti tesis olunnuşttur. Erkânı harbiyei umumiye reisi vazaifinde müstakildir.

ONUNCU MADDE — Erkânı harbiyei umumiye reisi Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile tâyin olunur.

ON BİRlNCl MADDE — Erkânı harbiyei umumiye reisi vezaifine müteallik hususatta her vekâletle muhabere eder.

ON EKİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi muvacehesinde umum askerî bütçenin mesuliyeti Müdafaai Milliye vekiline aittir.

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

26 recep 1342 ve 3 martt 1340

Meclis Heyeti Umumiyesince kabulu: İkinci içtimain birinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği: 3 . III. 1340 tarih ve 2/303 No. lu tezkere ile

Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini mûş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 3 .III. 1340 ve 6/245
Mûzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve sayıfa numaralan: Cilt 7 Sayıfa 19,23:26

Kaynak: TBMM