Tevhidi tedrisat kanunu

No. 430

BİRİNCİ MADDE — Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif vekâletine merbuttur.

ÎKİNCİ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif vekâletine devir ve raptedilmiştir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti bütçesinde mekâtip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Maarif vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir.

BEŞlNCl MADDE — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askerî rüştî ve idadilerle Sıhhiye vekâletine merbut olan daruleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif vekâletine raptolunmuştur. Mezkûr rüştî ve idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları âtiyen ait olduğu vekâletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza edecektir.

ALTINCI MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

YEDİNCİ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur,

26 recep 1342 ve 3 mart 1340

Meclis Heyeti Umumiyesmce kabulü: İkinci içtimain birinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği: 3. III. 1340 tarih ve 2/304 No. lu tezkere ile
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini miiş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 3 .III. 1340 ve 6/246
Müzaheratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve say ifa numaralan: Cilt 7 Sayıfa 2:/27, 114

Kaynak: TBMM