Takriri sükûn kanunu
(Resmî Ceride ile, neşir ve ilânı: 4. III.1341 – Sayı: 87)
No. 578

BİRİNCİ MADDE — Irticaa ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükununu ve emniyet ve asayişini ihlâle bâis bilumum teşkilât ve tahrika ve teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyatı Hiikûmet, Reisicümhurun tasdikiyle, re’sen ve idareten men’e mezundur.

İşbu efal erbabını Hükümet İstiklâl mahkemesine tevdi edebilir.

İKÎNCÎ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene müddeti mer’iyülicradır.

ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

8 şaban 1343 ve 4 mart 1341

Cumhuriyet Riyasetine tebliği: 4.. III . 1341, tamk ve 1/638 No. lu, tezkere İle
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini müş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 4. III. 1341 ve bilânumara
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve sayfası: Cilt 15 Sayfa 136,137:160,166
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunların numaraları:

Kaynak: TBMM