BİBLİYOGRAFYA / KAYNAKÇA

 • Achar, Gilbert : (2002) Barbarlıklar Çatışması, Çev: Diren Kahriman, Everest Yayınları,
 • Baudrillard, Jean: (1997) Tam Ekran, Çev: Bahadır Gülmez, İstanbul, YKY
 • Chalmers, Alan: (1994) Bilim Dedikleri, Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine bir Değerlendirme, Çev: Hüsamettin Arslan, Ankara, Vadi Yayınları
 • Connoly, William E.: (1995) Kimlik ve Farklılık Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, Çev: Ferma Lekesizalın, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Fay, Brian: (2001) Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, Çokkültürlü bir Yaklaşım, Çev: İsmail Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Freire, Paulo: (1991) Ezilenlerin Pedagojisi, Çev: Dilek Hattatoğlu – Erol Özbek, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Habermas, Jürgen: (1996) “Tanınma Politikası”, Çokkültürcülük, Ed. Amy Gutmann, Çev: Yurdanur Salman vd., İstanbul, YKY
 • Habermas, Jürgen: (1997), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev: Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul, İletişim Yayınları
 • Hamzatov, Resul: (1984), Benim Dağıstanım, Çev: Mazlum Beyhan, İstanbul, Düşün Yayınevi
 • Hardt, Michael; Negri, Antonio: (2001) İmparatorluk, Çev: Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • İrvan, Süleyman: (1997), Medya, Kültür, Siyaset, Ankara, Ark Yayınevi
 • Jay, Martin: (1989), Diyalektik İmgelem, Çev: Ünsal Oskay, İstanbul, Ara Yayıncılık
 • Kartarı, Asker: (2001) Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ürün Yayınları
 • Kıvılcımlı, Dr. Hikmet: (t.y.) Tarih Tezi Tarih Devrim Sosyalizm, İstanbul, Sosyalist Kütüphanesi
 • Kymlicka, Will: (1998) Çokkültürlü Yurttaşlık, Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, Çev: Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • McLuhan, Marshall; Powers, Bruce R.: (2001), Global Köy, Çev: Bahar Öcal Düzgören, İstanbul, Scala Yayıncılık
 • Mills, Wright: (1974) İktidar Seçkinleri, Çev: Ünsal Oskay, Ankara, Bilgi Yayınevi
 • Oskay, Ünsal: (1992) İletişimin ABCsi, İstanbul, Simavi Yayınları
 • Oskay, Ünsal: (1993), XIX. YY’dan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, Kuramsal bir Yaklaşım, İstanbul, Der Yayınları
 • Smith, Anthony D.: (2002), Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, İstanbul, Everest Yayınları
 • Sözen, Edibe: (1999) Söylem Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul, Paradigma Yayınları
 • Ströker, Elisabeth: (1990) Bilim Kuramına Giriş, Çev: Doğan Özlem, İstanbul, Ara Yayıncılık
 • Zizek, Slovaj: (2002) Kırılgan Temas, Çev: Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları
 • Taylor, Charles: (1996) “Tanınma Politikası”, Çokkültürcülük, Tanınma Politikası, Ed. Amy Gutmann, Çev: Yurdanur Salman vd., İstanbul, YKY,
 • Touraine, Alaine: (2000) Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, Çev: Olcay Kunal, İstanbul, YKY
 • Uras, Ufuk: (1993), İdeolojilerin Sonu mu?, İstanbul, Sarmal Yayınevi
 • Vassaf, Gündüz: (1993), Cehenneme Övgü, Gündelik Hayatta Totalitarizm, Çev: Ömer Madra, Zehra Gençosman, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Mağden, Reha: (2001) “Uygar ‘Barbar’a neden muhtaç” …vs, Ağustos-Eylül, İstanbul, s.9-10.
 • Kahraman, H. Bülent: “Çokkültürlülük ve Kimlik”, Radikal, 13 Aralık 2000
 • Mutlu, Erol: “Farklılıklarla Yaşamak, Farklı Yaşamak”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 606
 • Somersan, Semra: (2002) “Çokkültürlülük için Asgari Öneriler”, Toplumbilim, s.33.
 • Kaya, Ayhan: (2002) “Emmanuel Levinas ve Öteki’nin Çıplaklığı”, Egoloji’den İDoloji’ye, Toplumbilim, s.167
 • Ruma, İnan: “Balkanlarda Sıcak Günler”, (Çevrimiçi) http://ancyra.aegee.metu.tr/anten/arsiv/27/27sohbet.html, 14.09.2002
 • Beam, Louis: “Multiculturalism as a tool to divide and conquer, The Layman’s Primer” (Çevrimiçi) http://www.louisbeam.com/multicultural.htm, 29.07.2002
 • Parillo, Vincent N., “Is multiculturalism a threat”, (Çevrimiçi) http://www.ies.ubc.ca/events/swiss/mcrae.html