İsmail Safa
1
Dârüşşafaka layıkı her türlü senânın
Öksüzlük içinde çekilen renc ü inânın
Mahisi o, kaşanesidir belki cinanın
Mihman-i yetimiydim evet dâr-ı fenânın
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

2
Bânileri yarab ne büyükmüş, bu ne himmet!
Şâkirdleri elbette olur şâkir-i nimet
Elbette unutmaz bu büyük nimeti ümmet
Melce bugün evladına birçok fukaranın
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın!

3
Onaltı yıl evvelce ki mahrum pederden,
Bîvâye vü bîkes, yine vâreste kederden
Masum çocuk, bihaber ahkâm-ı kaderden,
Oldum burada fâriki her sûd u riyanın
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

4
Mamur olasın dembedem ey dâr-ı emânım!
Sayende saadetle mürur etti zamanım.
Kafi mi teşekkür bu kadar deyne zımânım
Feyziyle olup namzedi hal-i inânın
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

5
Gelsem ne zaman yolda onunla mütenazır
Her revzeni çeşm-i şefkattir bana nâzır
Tebrik ediyor sanki beni cümle menâzır
Bir şey diyorum savt-ı haziniyle cinânın
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

6
Üç öksüz o mektep bize mader, peder oldu.
Eyvah.. Vefa korkarım artık heder oldu!
Lakin tanıyan girye ile yâd eder oldu
Birkaç seneler hemdemi “Kâmi”le “Vefa”nın.
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

7
Yarab o ne alemdi sezâvâr bezikr!
Bilmezdim onun kadrini layıktı teşekkür.
Mazinin o hengamını ettikçe tefekkür,
Mahsulü şu söz olmada bir hiss-i tehâlük
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

8
Dârüşşafaka. En büyük âsâra zamime,
Dârüşşafaka.. Sâlib-i ahlak-ı zamîme
Dârüşşafaka.. Câlib-i eşfak-ı amîme
Teskine mahsus yetimâna figanın
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

9
Allah! Ne mektebdir o şâyân-ı temaşa!
Bânileri mensû mu kalır dehirde haşa
Bir heykel yekpare olunmuş demek inşa
Rahmet okumaktır demesi bunca lisanın:
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

10
Eytâma o, sermayede nân u nemekdir.
Hâmi o, mürebbi o, müzekki o demektir.
Takdis! Bu mekteb, bu ne kıymetli emektir!
Tenvirine şâyeste nücumuyla semanın
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

11
Ey sâye-i sakfında toplanan etfâl!
Mesudsunuz, tali’iniz gerçi siyehfâl
Gayret! Sizi hiç eylemesin nefsiniz iğfal
Gayret ki eder gıbta size kalbi Safa’nın
Ben sâye-i sakfında yetiştim bu binanın.

1311/1895