1. Türkiye Komünist Fırkası Kongresi’nde Karar Halinde Kabul Edilen Müstemlekat ve Milletler Hakkındaki Mustafa Suphi Yoldaş’ın Mütaalası

1. Müstemleke bugünkü haliyle istilâcılık devri geçiren sınaî, malî ve ticari inhisarcılığın zaruri bir mahsulü olduğu gibi, millî niza’ ve kıt’aller de, halihazır şeraiti iktisadiye ve siyasiyeden çıkan birer hailedir.

Heyeti içtîmaiyyenin mukadderatı, zenginliğe istinad eden sermayedarlardan fütuhatçılık ve yağmakârlıkla ihrazı şöhret ve hükümet eden emaret ve hükümetlerle bunlara satılmış bir avuç sanadid ve memurinden ibaret bir sınıf ekaliyet elinde kaldıkça, bu felâketlere nihayet vermek İmkânı yoktur.

2. Burjuvazya esasında kurulan hükümetler, fert ve milletlere ait adalet ve müsavata dair birçok bahislerde bulundukları halde, tarihin bize arzettiğı feci hadiseler, hele son Avrupa Harbi’nden sonra kararlaşan Versay Muahedesi’nin mağlup ve zayıf millet ve memleketleri kısım kısım ezen ve müstemleke haline getirmeye teşebbüs yolunda meydana çıkan neticeleri pekâlâ gösteriyor ki, adalet ve müsavata ait bu şiarlar, yalancı bir nümayişten başka bir şey değildir.

3. Demek oluyor ki, sermayedarlar, hükümdarlar ve sultanlardan mürekkep hiç hükmündeki bir ekaliyetin, beşerin ekseriyeti azimesinj teşkil eden zayıf ve fakir işçi sınıflara zulm ve tagallübü suretinde mütecelli bu cihanşümul durumun izalesi, ancak sınıf farkını ortadan kaldırarak yeryüzünde hâkim ve mahkûm, zalim fertlerin, millet ve devletlerin hükmünü bırakmayacak bir inkılâbı azimin vukuu ve tahakkuku ile hasıl olabilecektir.

4. Bütün dünya amele ve rençperleri arasında hadis olan bu mahiyetteki içtimai inkılâptan, şimdiye kadar başka devletler ve milletlerin hükmü altında ve müstemleke halinde yaşayan millet ve memleketler amele ve rençper sınıflarının millî ve medeni metalibine karşı hâkim vaziyetteki millet proletaryası tarafından fedakârlıkta bulunarak mazlum milletler arasın¬da tenevvür ve temeddünün inkişafına hadim olacak medeniyetkâr, millî müessesata kuvvet vermeli ve bu suretle onların da samimi olarak inkılâba müzaheretleri esasları hazırlanmalıdır.

5. Komünist Fırkası, inkılâp hareketinin yeni girdiği gayrimüterakki memleketlerde emperyalizme kar¬şı mevcudiyetini müdafaa eden millî kuvvetlere müzaheretle, bu arada umumiyetle sermayedarlar idaresine karşı sınıfî mübareze hissinin işçi halk içinde derinleşmesine ait müsaadede bulunulmalı ve herhalde teşkilâtın istiklalini muhafaza etmelidir.

Tarihi Vazife

Geçen Balkan ve son Avrupa kasaplıklarında bahtsız Anadolu rençperlerinin kanı dökülmesine; çılgınca, merhametsizce o şekilde muharebeye karşı durmuş iken, Mustafa Kemal Paşa’nın takriben bir yıl önce bize, Odessa’da iken bildirdiği kıyamcılığa razı ve taraftar olduk; ve bugün Antanta yağmacıları karşısın¬da büyük bir cephe açan kuvvayımilliye ordularının muvaffakiyetine müzahir oluyoruz. Birbirine zıt gibi gözüken eski ve yeni bu vaziyeti kısaca da olsa tarihî tahlilden geçirmeye ve tuttuğumuz yolu aydınlatmaya mecburuz.

Bundan hemen on sene evvel bizler: hükümetçi veya köylü sosyalistler, minimalist (asgari) milletçiler, federalistler, hulâsa Türk gençliğinin mutasallıt şoven İttihad ve Terakki siyasetine karşı ayaklanan kısmı, bir taraftan memleketi ve rençper halkı felâketten felâkete sürükleyecek muharebelere nihayet vermeye çalışırken, diğer taraftan Anadolu’ya hayat verecek medeni, inkılâbî inkişaflara zemin ve yol arıyorduk. Bu inkişaf, bizim fikrimizce, dahilde Makedonyalıların, Arnavutların, Arapların, Kürtlerin, Ermenilerîn ilah… medeniyet, muhtariyet ve hatta istiklâllerine istidatleri derecesinde yol vererek hür milletlerin hür ittihadı halinde “millî tesanüt”ler vücut bulacaksa, hariçten de Alman ve İngiliz emperyalizminden ziyade beynelmilel amele hareketine istinad ile kuvvet alabilecekti.

Aradan geçen facialı harp seneleri içinde, Türk, Arap, Ermeni amele ve rençperlerinden milyonlarcası ölüme, sefalete mahkûm olmuş, Türk sosyalistleri ve federalistleri menfalarda yıllarca sürünüp çürümüş olsalar da, bugün on sene evvel ortaya atılıp fırtınalar içinde çalkandıkça yayılan fikirlerin tatbiki neticeleri karşısında bulunuyoruz.

Bugün Anadolu için Türkler ve kendi memleketleri için diğer milletler çalışırken, ellerini inkılâpçı amele Rusyası ve Üçüncü Enternasyonal’e uzatıyorlar. Son hayat umutlarını ışıklandırmak ve son rızk hanelerini gasıp ve istilâcılara kaptırmamak azmiyle vaki olan bu istimdatların mahiyeti anlaşılınca, bizim böyle umumi cidal ve harbe iştirakimiz sebepleri de kendiliğinden izah edilmiş olur. Bir, Rusya, Türkistan ve Kafkasya’da olduğu gibi Türkiye’de de başlayan mübarezeyi Avrupa emperyalizmine karşı ve alemşümul bir mahiyet ve manada anlıyoruz. Fakir ve sefalet altında ezilen Türkiye ve Şark memleketlerindeki kıyam, millî müdafaa şiarı ile başlasa bile, dünyayı saran ve zulm ile çarpıştıkça mağdur amele ve rençper sınıflarının gönüllerini fetheden inkılâp hareketlerinin az zamanda beynelmilel vasata geçmesi bir zarurettir. Ve zaten bu böyle olmasa, muazzam Avrupa kapitalistlerine karşı yükselen herhangi bir millî müdafaa, beynelmilel müzaherete hakkıyla nail olamayacak, ergeç iflâsa mahkûm olacaktır.

Onun için biz Türkiye’de millî müdafaa şeklinde başgösteren kıyama, müşterek düşman tarafından bu hareketin söndürülmesine yol vermemek için her türlü yardımı, bu yardım mutaassıp milliyetçilere bile olsa, tarihin bize yüklediği bir vazife olarak biliyoruz. Hayat ve mübareze ruhunu mağdur halk kitlesinde derinleştirmeye çalışan İştirakiyun Teşkilâtı’nın memleket içinde açılıp yayılmasına gelince, bunun da Kuvvayı milliye müdiranının karşısında duran yine o ehemmiyette tarihî bir mesele olduğunu zannediyoruz.

Mustafa Suphi

Kaynak: Mustafa Suphi ve Yoldaşları, Güncel Yayınları, İstanbul, 1977, S.69-72