Sayın Türkan Saylan,

“Eğitimde fırsat eşitliği” ülküsüyle kurulmuş olan Darüşşafaka Lisesi’nden yetişmiş ya da bu amaca gönül vermiş çağdaş düşünceye sahip insanlardan oluşan Darüşşafakalılar Derneği olarak sizlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz.

Aydınlık bir ülke ve gelecek yaratmakta aynı cephede sizinle birlikte olduğumuzu düşünüyoruz. Darüşşafaka’nın dünyaya açılan kapısı olan Darüşşafakalılar Derneği olarak yayınladığımız bültenimiz için sizinle küçük bir söyleşi yapmak arzusundayız.

Amacımız, Darüşşafaka ile paralel boyutta faaliyet gösteren ÇYDD’nin üyelerimize tanıtımının yanısıra etkileşime girerek, işbirliği ve karşılıklı öğrenme süreci başlatmak. Böylece aynı idealler uğruna mücadele veren iki sivil toplum örgütünün sağlıklı iletişiminin ilk adımlarını atmış olmayı da arzuluyoruz.

Erdinç Ergenç
Darüşşafakalılar Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

E. Ergenç: ÇYDD’nin kuruluş fikri nasıl doğdu, ÇYDD hangi ihtiyaçtan dolayı kuruldu? Temel argümanı nedir?
T. Saylan: ÇYDD 1989 yılında, laiklik karşıtı olayların yükselmesi, şalvarlı poturlu, Mercedes’li tarikat şeyhlerinin Başbakanlık konutuna iftara gitmeleri görüntüleri sırasında, Atatürk ilkelerine gönül vermiş bir grup aydın tarafından kurulmuş olup, zaman içinde 96 şubeli ve Türkiye çapında çalışan bir STÖ konumuna ulaşmıştır. ÇYDD, Atatürk İlke ve devrimlerini korumak, geliştirmek ve çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güder.

E. Ergenç: ÇYDD finansmanını nasıl sağlıyor?
T. Saylan: ÇYDD’nin herhangi bir sürekli gelir kaynağı bulunmamaktadır. Bursveren kişi ve kurumlar ile son dönemde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bağlamında, projele-rine kurumsal sponsorları bularak çalışmaktadır. İlk kez 2004’de 50 bin EURO’luk bir AB fonu sağlayan “Kahvelerde İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi” adlı bir proje yürütmektedir.

E. Ergenç: ÇYDD, kaç çocuğa, ne tür destek sağlıyor?
T. Saylan: 2004 sonu olarak, ÇYDD kanalıyla, çeşitli projelerden 11 bin ilk ve ortaöğretim kız çocuğu desteklenmektedir. Yüksek Öğrenimde her yıl, Genel Merkez ve Şubelerce toplam 5000 öğrenci burs almakta olup, geçmiş yıllara ait burs alıp mezun olan sayısı 15 bindir.
* Halen “Bir Işık da Siz Yakın” Yüksek Öğrenim burs projesi
* “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” kiz öğrenci destek projesi
* “Anasınıfları ve Oyun Parkları” projesi (Danone sponsorluğunda)
* YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) Destekleme projesi olmak üzere 4 Ana projemiz yürümektedir. Ayrıca,
* Kitaplık oluşturma, Müzik aletleri sağlama gibi ek projeler, sponsor bulundukça okul, köy okulu, kız yurdu yapma çalışmaları hep gündemde tutulmaktadır.

E. Ergenç: ÇYDD’nin gelecek projesi nedir? Nasıl bir yapıya evrimleşmeyi planlıyor, ne tür projeler planlıyor?
T. Saylan: ÇYDD, bir Genel Merkez ve 96 Şubesiyle, alt yapısını ve elektronik iletişimini tamamlamış bir konuma gelme, çalışmasını sürdürmektedir.
Temel İlkeleri doğrultusunda, ülkenin, Atatürk’ün yol göstericiliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması hedefiyle, başta “eğitimde fırsat eşitliği”, insan – kadın ve çocuk hakları, çevre, hukuk toplumu olma yolunda plan ve projeler doğrultusunda eylemli çalışmalarını sürdürecektir. Tüm projeler görüldüğü gibi ana hedefi bütünlemeye ve ülke kalkınmasına yöneliktir.

E. Ergenç: Bir sivil toplum kuruluşu olarak ÇYDD başka STK’lar ile işbirliği yapıyor mu? Çağdaş bir geleceği hedefleyen STK’lar sizce nasıl işbirliği yapabilir?
T. Saylan: ÇYDD, ortak paydaları olan diğer STÖ’lerle her zaman omuz omuzadır. Gerekirse kurumsal, gerekirse bireysel destek verir.
Ortak kampanyalar yürütme, bir Ana projenin parçalarında yer alma, ortak söylemle kamuoyu yaratma gibi konularda her zaman olasıdır. Ancak, her STÖ kendi bağımsızlığını da korumalıdır.

E. Ergenç: Darüşşafaka’nın sizde bıraktığı izlenim ve bu konudaki düşünceleriniz nedir?
T. Saylan: Darüşşafaka kanımca çok önemli ve anlamlı bir oluşumdur. Bu modelin daha çok çocuğa, gence hizmet vermesi gerektiğini düşünüyo-rum. Kuruluşundaki katı kuralları çağa uyarlamak gerektiği görüşündeyim. Örneğin neden salt babanın ölü olması? Neden salt yetimler de yetenekli ama yoksul olanlar değil? Okuldan atılma kurallarının da gözden geçirilmesini diliyorum. Başarısızlığı gidermeye çalışmak ve birkaç yıl emek verilen çocuğu kazanmak daha iyi olur kanısındayım. Ayrıca, tek bir okul yerine sayısı artırılamaz mı? Türkiye’nin böylesi değerli okullara ne çok gereksinimi var! Yine de Darüşşafaka ülkemizin en iyi okullarından biridir kuşkusuz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Amacımız: Atatürk devrim ve ilkeleri ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş birey ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır.
Çağdaş toplum ve çağdaş birey için
a) Evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi;
b) Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması;
c) Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır.
Temel Yaklaşımımız: “Sorunların değil çözümün bir parçası olmak” Çoğumuz ülkemizin sorunlarından şikayet etmekteyiz bizlerse bu sorunların çözümü için yapabileceğimiz birçok şeyin olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
http://www.cydd.org.tr

Kaynak: Darüşşafaka’dan Yankı, Haziran 2005