türkiye’de sol önemli bir dönemecin eşiğinde bulunuyor. sol, 1990’lı yıllarda gelişen toplumsal muhalefet dinamikleri üzerine inşa edilen mücadele örgütlerinin güç yitirmesi ve aynı zamanda yaşanan ideolojik savrulmanın da etkisi ile genel bir kriz hali yaşıyor. seçim sonuçlarının da bir kez daha ortaya koyduğu bu durum karşısında, solun yeniden yapılandırılmasına dair çeşitli tartışmalar da yürütülmeye başladı.

böylesi zor bir dönemde, ödp seçimler öncesi yaşanan tartışmalarla kendi içinde de bir krizle karşı karşıya kalmıştır. ancak bu kriz salt bir iç kriz olarak gelişmemiş, ödp dışında süren tartışmalar krizin ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde etkili olmuştur. bu nedenle önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olağanüstü kongre ödp tarihinin kritik kongrelerinden birisi olacaktır. bu kongrede parti salt genel başkan seçmeyecek bunun ötesinde kendi geleceğini de belirleyecektir.

1

sol hareketin yoğun liberal/milliyetçi savrulma altında kaldığı bir dönemde türkiye devrimci mücadele tarihinin birikim ve değerleri üzerine kurulan ödp, devrimci siyaset anlayışı, ideolojik-politik tutumu ve 11 yıldır sürdürdüğü mücadelesiyle önemli bir boşluğu doldurmuştur. ancak bugün yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ödp ciddi bir kriz ve kırılma noktasına sürüklenmiş durumdadır.

partiyi bu şekilde ciddi bir tartışma ve ayrışma içine sürükleyen sorun, genel seçimler öncesinde “bağımsız adaylık” konusunda partinin yetkili karar organının kararlarını tanımayan genel başkan ufuk uras’ın dtp tarafından kendisine yapılan adaylık önerisini kabul etmesiyle başlamıştır. bugün de seçimler öncesi ortaya çıkan krizi derinleştirmeye yönelik tutum alışlar sürdürülmektedir. aynı zamanda kimi çevrelerin de parti içerisindeki tartışmalara gönderme yaparak yaşanan krizi derinleştirmeye çalıştığı görülmektedir.

yaşadığımız krizden çıkış ise bu dönemde ortaya çıkan tüm konuların örgütte açıklıkla tartışılmasıyla olanaklıdır. ödp’nin temelini oluşturan bütün devrimci dinamikler karşı karşıya bulunan sorunu derinliğine tartışarak kendi gelecekleri konusunda kendileri karar vermelidir. ödp’nin örgütsel bütünlüğü ile birlikte kendi bağımsız devrimci çizgisinin korunabilmesi, ancak böyle bir sürecin işletilmesi ile mümkün olabilecektir.

partide sürecek bir tartışmayı bir parçalanma korkusu yaratarak önlemeye çalışan anlayışlar, gerek seçim öncesi gerekse de seçimler sonrasındaki tutumları ile partide ikili bir hayatı açığa çıkarmıştır. bu ikili hayata son verilmesinin yolu da tüm üyelerin aktif katılımı ile gerçek bir tartışma sürecinin ilçelerden başlayarak sürdürülmesi ve ödp’nin geleceğinin bu tartışmalar ışığında belirlenmesidir.

2

bağımsız adaylık konusunun önemli bir tartışması asıl olarak dtp’nin seçimlere bağımsız adaylarla katılmasının kesinleşmesiyle ortaya çıkmıştır. bu günkü barajlı anti demokratik seçim yasası karşısında bağımsız adaylık taktiğine başvurulması elbette her zaman mümkündür. bu durumda kürt hareketinin de baraj sorununu aşabilmek için bağımsız adaylarla seçimlere katılması kendi açılarından doğru hatta belki de gecikmiş bir karar olarak değerlendirilebilir. keza ödp’nin bu konudaki değerlendirmelerini de eksik ve yetersiz bularak eleştirmek de mümkündür. “bağımsız adaylık” tartışmalarında sorun teşkil eden nokta ise başkadır. kürt hareketinin bugün sahip olduğu sayısal çoğunluktan hareketle ödp’nin yetkili kurullarını devre dışı bırakacak bir yol izlenmiş olmasıdır.

bu şekilde, hiç de şık olmayan bir yöntemle yürütülen “bağımsız adaylık” sürecinin partimiz içinde yarattığı tartışma ve sorunlar çarpıtılarak istismar edilmektedir. ödp’nin kürt sorunu konusundaki bağımsız devrimci duruşuna karşı öteden beri sürdürülen “duyarsızlık, milliyetçilik vb.” biçimindeki çirkin suçlamalar bu tartışmalarda da bu süreçte yeniden gündeme getirilmiştir.

bu gün bütün türkiyeli emekçiler gibi, kürt halkının da çıkarı türkiye toplumu içinde özgürlükçü devrimci bir hareketin gelişip güçlenmesindedir. ancak bu sayede doğrudan demokrasi anlayışıyla yerinden yönetim ilkelerinin, eşitlik ve kardeşlik temelinde geliştirilmesine dayanan gerçek bir çözüm tesis edilebilir. bunu da ancak bu irade ve kararlılığa sahip devrimciler kendi güçleriyle başarabilir. kürt hareketine destek olacak unsurların desteklenmesiyle ortaya çıkacak oluşumlar ise asla bağımsız özgürlükçü bir devrimci siyasi hareketin yerini tutamaz. bunu anlayabilmek için yalnızca daha yakın zamanda ülkede yükseltilen ırkçı-şoven-faşizan rüzgâra karşı ödp tarafından yürütülen ‘bir arada yaşamı savunalım’ kampanyasının ülkede yarattığı etkilere bakmak yeterlidir.

3

seçimlerden sonra, bağımsız adaylık konusunun basit bir seçim taktiği olmanın ötesinde ‘solu yeniden yapılandıracak bir ittifak’ tartışmasına dönüştürüldüğü görülmektedir. bilindiği gibi ödp içerisinde bağımsız adaylık konusunu savunanlar tarafından da sadece bir seçim taktiği olarak sunulmuş ve savunulmuştur.

ancak bugün gündeme gelen konular bağımsız adaylığın bir taktik olarak ele alınabilecek kadar sade olmadığına da ortaya koymaktadır örneğin seçimlerden sonra yapılan dtp pm’si seçim değerlendirmesinde “emep, ödp ve sdp ile ittifak temelinde seçime girmiş olmamıza rağmen ödp’den gerekli desteği göremedik” biçiminde bir eleştiride bulunulmaktadır. oysa ödp organlarında dtp ile ittifak tartışması yapılmamıştır. bu ittifak kararını kim almıştır, hangi ilkeler ve koşullar altında alınmıştır? genel başkan basında yer alan açıklamalarında bu konuda bir taahhütte bulunduğunu ifade etmektedir. bu taahhüt kendi adına mı parti adına mı yapılmıştır, parti adına ise partinin hangi organlarında tartışılarak verilmiştir. bütün bunlar yanıt bekleyen sorulardır.

bu gün şüphesiz solun yeniden yapılanması doğrultusunda çeşitli çevrelerin tartışma yürütmesi bu konuda öneriler ortaya koyması doğaldır. küreselleşme çağının sorunları etrafında sol çeşitli kırılmalar yaşamaktadır. türkiye’nin bugün akp eliyle küresel kapitalizme eklemlenme doğrultusundaki politikalar ve bunların rejim içerisinde yarattığı kırılmalarla gündeme gelen saflaşmalar, solun da pozisyonunu etkilemektedir. bu anlamda sol kendi inşasının fikri temellerini tartışmalıdır. akp karşısında solun ciddi bir muhalefet ortaya koyamamasının, akp yönelimli politikaları destekleyen liberal tavrın sol içinde güçlenmesinin ideolojik-politik nedenleri yaşanan kafa karışıklığının ortaya konulması bakımından önemlidir.

önümüzdeki dönemde solun içerisinde bulunduğu güçsüzleşmenin örgütsel ve politik eleştirisini gerçekleştirerek, yeni bir yol haritası çıkarma zorunluluğu ortadadır. böyle bir haritanın taslağının 11 yıllık ödp fikriyatı zemininde bulunduğuna da inanmaktayız. kuşkusuz türkiye solunun en önemli aktörlerinden olan ödp’nin bu tartışmaların dışında kalması düşünülemez. ödp, kuruluşundan itibaren emekten ve demokrasiden yana ortaya koyduğu mücadele deneyi ile birlikte solun ideolojik-politik inşasına ve eşitlikçi ve özgürlükçü bir sosyalizm arayışına yönelik tartışmaları da yürütmüş, bu konuda önemli bir birikim de açığa çıkarmıştır.

bu gün ödp dışında özellikle chp’nin sağ / milliyetçi bir çizgiye savrulması karşısında solda ciddi bir boşluğun doğduğu bilinmektedir. ancak, bu boşluğu doldurma adına ödp’nin tabanı ve yetkili organları dışında tepeden inme emrivakilerle ab/türkiye projesini temel alan sol liberal bir yönelime sürüklenmesine izin verilemez. böyle bir yönelim “solda yenilenme” adına emperyalist sermaye güçlerinin temel yönelimleri doğrultusunda solda yeni bir akp karikatürü yaratma çabasından başka bir şey olmayacaktır.

ödp’nin seçimler boyunca bağımsız adaylık üzerinden yaşadığı tartışmanın temelinde de bu yatmaktadır. bağımsız adaylık konusunu savunanlar sürekli olarak ödp’yi aşan bir dalgadan söz etmekle birlikte bu dalganın politik içeriğine dair bir tartışmayı yürütmemiştir. partinin yaşadığı örgütsel zaafları gerekçe göstererek yapılan bu değerlendirmeler ödp’nin 11 yıldır ortaya koyduğu politik iddiaları da hiçe sayan bir girişim haline gelmiştir. solun bir yandan sağ/milliyetçi çizgiye çekilmeye çaba harcandığı diğer yandan da ab/türkiye projesi eksenindeki politikalara yedeklenmeye çalışıldığı bu dönemde, ödp’nin eşitlikçi ve özgürlükçü sol düşünceler temelinde ortaya koyduğu iddianın korunması ve güçlendirilmesi solun yeniden inşasının temel noktası olarak ele alınmalıdır. akp eliyle geliştirilen muhafazakârlaşmaya, neo-liberalizmin tahribatına ve onun karşısındaki milliyetçi/faşizan çizgiye karşı, üçüncü bir seçeneğin yaratılabilmesinin yolu da budur.

4

önümüzdeki dönemde solun yeniden yapılandırılmasına ilişkin tartışmalar birçok farklı çevre tarafından yürütülecektir. sistemin de solun akp’sine duyduğu ihtiyaç ve bu yönde arayışları da bilinmektedir. bu nedenle önümüzdeki dönemde yürütülecek tartışmalarda “nasıl bir sol?” sorusununa verilecek yanıt önemlidir.

bugün ödp’nin siyaset anlayışı ve savunduğu özgürlükçü sol düşünceler temelinde, toplumun tüm devrimci-demokrat birikimini kapsamaya ve solun emekçiler ve yoksullarla siyaset yapma zeminlerini geliştirmeye dönük bir devrimci siyasi çizginin korunarak geliştirilip güçlendirilmesi türkiye solunun yeniden ve devrimci bir anlayışla güçlendirilmesinin temel yoludur.

bu anlayışla biz aşağıda imzası bulunan ödp üyeleri olarak, ödp’nin 11 yıllık birikimiyle geliştirdiği demokratik kültür ve hukukuyla, devrimci siyaset anlayışına sahip çıkma ve ödp’nin bağımsız devrimci bütünlüğünü koruma kararlılığında olduğumuzu kamuoyuna ve bütün ödp üyelerine duyurmayı gerekli görüyoruz.

imzalayanlar:

a.rıza gül, abbas koluaçık, ahmet acar, ahmet bekmen, abdulkadir yalaza, abdullah damar, ali özdemir, aysel yazıcı, ayten bozkır bilgi aktaş, abdullah kahraman, abdullah mancak, abdullah nalınc,ı abdullah tunalı, abdullah yayla, abdurrahman başlı, abdurrahman canlı, adem açar, adem ateş, adem durna, adil bahtiyar, adil doğançay, adil duran, adil ön, adil uçuşer, adnan baran, adnan berik, adnan korkmaz, adnan veli arı, ahmet antmen, ahmet ateş, ahmet bedel, ahmet beğendi, ahmet bulut, ahmet dağlı, ahmet demirdöğdü, ahmet emir, ahmet erkan, ahmet gül, ahmet güneş, ahmet ırmak, ahmet ilgün, ahmet incedere, ahmet kapusuz, ahmet karahan, ahmet karakuş, ahmet kalyan, ahmet kazancıoğlu, ahmet kısacık, ahmet öztürk, ahmet samgan, ahmet şafak, ahmet toraman, ahmet yakut, ahmet yeltekin, ahmet yıldırım, ahmet yılmaz, akan var, akın küçük, alev antmen, ali abbas aslan, ali açıkalın, ali alnıak, ali çırak, ali çiftçi, ali doğan özden, ali dönmez, ali gölpunar, ali güler, ali gümüş, ali haydar özgür, ali kaplan ,ali kılıç ,ali koyutürk, ali köse, ali mavi, ali öztürk, ali paşa şanlı, ali pek, ali rıza cihan, ali rıza taşkara ,ali şimşek ,ali ulutürk, ali ulvi akdoğan, ali yenigün, ali yıldırım ,ali yılmaz, aliekber öztürk, alper güler, alper taş, alpertunga erkul ,altuğ akbaş ,anıl erol ,anıl genç ,araz yılmaz, arif dündar, arif kandemir, arif öztürk, arife ağır, arife dönmez, arife ılgaz, arife pek, arzu kasap, asaf gündüz, asiye ekşi, aslan bülbül, aslan karaca, aslı devran başaran, aslıhan akkoyunlu, aslıhan erdoğan ,asuman tokgöz, aşkın kaleci ,atabey budak, ateş koç, atila pınarbaşı ,avni gündoğan ,aydın akyazı, aydın başlık, aydın taşdelen ,ayfer çakmak ,ayfer demir başlık, ayhan diken, ayhan özden, ayhan taşlı, ayhan telatar, ayhan turan, aysel aydın ,aysel baran ,ayşe argun ,ayşe doğan ,ayşe münevver yeşil ,ayşe şimşek, ayşegül karakuş, ayşegül prim, ayşen öz, ayvaz gündoğdu, aziz barbaros, aziz çataltepe, aziz demiralay, aziz taşkaya, azmi özcan, bahadır acar, bahadır arpacı, bahadır berdicioğlu, bahadır grammeşin, bahtiyar köse, baki çakmak, baki çınar, barış bayar, barış ince, ertuğrul eroğlu, barış alp özden, basri akçelik, başar beyoğlu, başaran aksu, bayram ali aksoy, bekir karacan, berfin kayısı, binali polat, birgül yeltekin, birgül yoleri, birol kısa, bora baha kaptan, burcu temel, burçak uysal, burhan görür, burhan kayaoğlu, burhan keskin, burhan poshoroğlu, burkay savaşçı, bülent balan, bülent ırmak, bülent kaçar, bülent oktay, bülent yalçındağ, bülent yılmaz, cafer polat, cahit aras, can aydemir sezer, can civelek, can gönülalan, candan dumrul, cazım şahin, celal akbıyık, celal algan,celal karaduman, celal musaoğlu, cem bolat, cem çelebi, cem doğan, cem kükey, cem salih ün, cem sarıca, cemal baş, cemal çakıcı, cemal orhan, cemalettin çağlar, cemil semerci, cengiz büdüş, cengiz ergüven, cengiz göltaş, cengiz ilişe, cengiz sayar, cengiz telatar, cengiz yücel, cevat karadayı, cevathan özdemir, cevdet akaya, canan yener, cemil yüksek, cemile çakmak, cüneyt öztürk, cevdet duygun, ceylan ateş, cihan gül, cihandan kavlo, cihangir taş, cihat yörükak, coşkun demir, çağatay esen, çağdaş çakman, çağdaş gürsel, çağdaş uğuri , çayan çalık, çelebi kaplan, çetin alkan, çetin büdüş, çiçek çatalkaya, d.yaşar aydın, deniz uzun, fatma aydoğan, demir ışık, dahi deniz bulunmaz, deniz can, deniz demirdöğen, deniz öztürk, deniz topal, deniz ulaş, deniz yıldız, dersim gül, derviş aslanyürek, derya eskici, derya ilker, devrim bilgin, devrim köroğlu, devrim şahinbaş, devrim turhan, devrim y. özerdem, didem canlı, dilek akkuş, dilek candan, dilek doğan, dilek duvar, dinçer yalçınkaya, doğukan demircioğlu, doğuş sarpkaya, dönay yıldırımtürk, döne kahraman, dudu baran, durmuş şahin, dursun bayar, dursun özer, dursun saydam, duygu ciğerci, duygu öztürk, düzgün kalkan, düzgün karabulut, efendi doğru, emine yıldızkan, emrah kızıl, erdem öztürk, eren özmen, esen yılmaz, eşref gürsoy, emin duman, emin gürkan uysal, emin koramaz, emin külekçi, emine ateş, emine bulut, emine büyüksütçü, emine çağlar, emine iycioğlu, emine karagöz, emine mancak, emine sayılı, emine yurtkoruyan, emintaş taser, emir kara, emrah çetin, emrah inanan, emrah taksel, emrah topal , ender çataltepe, ender gürgen, ender pervane, engin aklın, engin cihan, engin gök ,engin şimşek, enver aktaş, ercan bacık , ercan dumbak, ercan gökçener, erdal kaya, erdal özten ,erdinç sakin, erdoğan çelik, erdoğan ırmak, erdoğan uygur, eren bozay, ediz boynikoğlu, eylül demir, eren kaplan , erencan soylu, ergin uygun, ergun demir, ergun panuş, ergün cengiz, erhan demir, erhan öcel, eriş çetin, erkan akuş, erkan inal, erkan yılmaz,erkin can polat, erkut yavuz , erol atabay , erol dağlı, erol güngil, erol şengülen, ersel dede, ersen kıvılcım, ersin akdemir, ersin ateş, ersin kocatürk, ertan özyıldız, ertan taştan, ertuğrul akgün, ertuğrul çay, ertuğrul gazi aydın, ertuğrul şahin, ertunç çoşan, ertunç akpınar, esat yıldız, esin yelekçi, evrim tartan, eylem kabarık, eyüp civelek, eyüp güler, ezgi deniz, fadime sarıtaş, fadime türkyılmaz, fahriye çobanoğlu, faruk adıgüzel, fatma alnı, fatma kurtulmuş, fatma özbağcı, fatma reyhan, fatma yamaner, fehmi işleyen, feride aydın, feridun efendioğlu, fevzi çetin, fikret babuşa, fikret erginbaş, fikret kılınç, fikri dede, filiz kandemir, fuat dere, fuat düzgün, fuat gücal, fuat köksal, fusun taş, füsun erol, gamze aksu karagöz, gazi beyaz, gencay sözüdoğru, gencer arabacı, gizem sürer, gökhan altınok, gökhan değirmenci, gökhan gökçelik, çınar cengiz, gökhan sarıoğlu, gökmen birginal, göksel altan, göksel uygur, görkem güler, gülay gökkuş, gonca özdemir, gökhan öz, göksal yılmaz, güngör irdem, hüseyin öztürk, ismail tımur, ibrahim yıldızkan, merice yüksek, mevlut ataman, mevlüt çifçi, mevlüt ustabaş, gülcan bahadır, mahmut c.ökten, nimet yücel, olgu incedere, osman bahçeci, osman ergün, ozan çıtır, züleyha ökçen, ismail uludere, önder beker, özgün incedere, recep karadeniz, ferhat yılmaz, muharrem tatlıelma, seray aytekin, aydoğan mahmut bilecan, sedat şeyhoğlu, serdar dikkatli, gülcan hayır, gülcan san aklaya, güldalı yapmış, güler kahraman, güler salihoğlu, gülhan aydoğan akkaş, gülizar yılmaz, güllüzar pınarbaşı, gülser aklın, gülseren acar, gülseren yalaza, gülsüm öztürk, gülşah erdem, gülşen talaş, gülüstan gül, günay pank, günhan sarıoğlu, gürcan uzuner, gürdal yiğit, gürhan uysal, gürol şimşek, gürsel ulaş, güven kardeş, hakan menis, hakan özdemir, halil altın, halil aslan, halil cihat balaban, halil erden öztürk, halil ertunç, halil küçük, halil tat, halil yentek, halis çalık, halis uysal, halit polat, haluk sağkal, hamdi çalı, hamide nalbant, hamit gürleyen, hamit ulaş, hamiyet kızıler, handan balmumcu, hanefi durmuş, hanife kalyan, hasan ali aktan, hasan aslan, hasan aydemir, hasan bakın, hasan beyaztaş, hasan çatlı, hasan demir, hasan gürses, hasan hayır, hasan hüseyin boyalı, hasan hüseyin erdem, hasan karagöz, hasan karakaya, hasan kıvırcık, hasan kulaksız, hasan kurt, hasan naz, hasan öztürk, hasan pilgir, hasan şahin, hasan tatar, hasan toker, hasan zeki bulunmaz, hatice can, hatice yıldırım, havva gündoğdu, hayata karagöz, haydar altın, haydar ilker, haydar pınarbaşı, haydar yılmaz, hayrettin özen, hayrettin sepetoğlu, hayrettin yağcı, hayri kozanoğlu, hıdır aydın, hıdır karataş, hıdır yılmaz, hidayet ana, hidayet taylan, hilal karacan, hulusi ceyhan, hulusi kalaycı, hülya aydın, hülya kırıkkanat, hüseyin akgün, nermin kaplan, hüseyin çelik, hüseyin doğan, hüseyin erdem, hüseyin
günay, hüseyin ışık, hüseyin iş, hüseyin kaya, hüseyin köklü, hüseyin küçük, hüseyin önder, hüseyin öngören, hüseyin özbağcı, hüseyin şahin, hüseyin urgun, hüseyin yeşil, hüsnügül gül, ışıl cöcel, ibrahim atalay, ibrahim ataşimşek, ibrahim biçici, ibrahim dikici, ibrahim gül, ibrahim narin, ibrahim tanık, ibrahim taş, ibrahim yeşil, idris emektar, idris yazıcı, ilhami akcan, ilhan bozkurt, şefik özdal, figen çetin, ilhan yıldırım, ilker ertürk, ilker tarakçı, ilker yıldız, ilknur başer, ilyas kurtulmuş, ilyas yaman, inönü alpat, ipek samgan, irfan bacık, irfan gedik, isa çandır, ismail akçora, ismail akman, ismail arslan, ismail başbey, ismail hakkı çobanoğlu, ismail hakkı tombul, ismail işözü, ismail kaya ismail öztürk ismail yalçın ismail yıldız, ismet koşmaz, ismet kuşkonmaz, ismihan kılıç, isminaz pınarbaşı, isminaz ünal, işar kızılkaya, izzet yalçındağ, jale çay, kadir alpaslan, kadir karamert, kadir kılavuz, kadir özdemir, kahraman ataşimşek, kamil alptekin, kamil güven, kamuran doğançay, kasım dizdar, kaya yıldırımtürk, kazım bibinoğlu, kemal başkaya, kemal bulut, kemal coşkun, kemal çetin, kemal dama, kemal gülmez, kemal ılıkkan, kemal kıcır, kemal kılınç, kemal kicir, kemal özdemir, kemal özdeş, kemal özışık, kemal sevinç, kemal yağlı, kemal yankuncu, kenan sungur, kerim keskin, koray vural, korkut tonguç tüfekçi, köksal aydın, kürşat çelebi, kürşat öztürk, leman keleş, savaş yılmaz, levent abbas varol, levent hekim, levent sarı, levent yakış, leyla damar, leyla özbulut, leyla saçıntı, leyla tombul, lütfi burkay, m. ali şahin, m.ali bilgili, m.emin cendiz, m.vedat sevim, mahir ataş, mahir doğan, mahir güven, mahir ulutaş, mahir yula, mahmut akyol, mahmut ılgar, mahmut karakaya, mahmut memduh uyan, makbule gülturan, mazlum gül, mecit hancan, medine yaman, mefaret karadayı, mehmet acer, mehmet akif eski, mehmet aksu, mehmet alay, mehmet ali barış, mehmet antmen, mehmet aslan, mehmet aydoğan, mehmet bal, mehmet bilge, mehmet çalık, mehmet çilsal, mehmet dalgıç, mehmet demirezen, mehmet emin kurnaz, mehmet erdoğan, mehmet eroğlu, mehmet fidan, mehmet güngörmüş, mehmet haşim kılıç, mehmet kasımoğlu, mehmet kaymak, mehmet kılıç, mehmet korkmaz, mehmet köse, mehmet muslu, mehmet sarıtaş, mehmet soğancı, mehmet solakoğlu, mehmet şenol, mehmet tekin, mehmet yıldırım, mehmet yıldız, mehtap akar, melda ataman, melih pekdemir, memduh topbaş, menekşe aydoğan, meral öztürk, merhamet şahin, mert ozan deniz, meryem avazer, mesut atıcı, mesut güngör, metehan akbulut, metin avcı, metin dede, metin kılıç, metin öztürk, metin posta, metin tatar, mevlüt çakmak, mevlüt çoban, mine kayan, muammer civelek, muazzez kara, muhammet gedik, muharrem altınbaş, muhsin uygur, murat bilgili, murat bozbolak, murat bozdağ, murat çelikdağ, murat demirbük, murat durmuş, murat inal, murat kaya, murat öztürk, murat yılmaz, murat yiğit paker, musa coşkun, musa panuş, musa şahin, mustafa aslan, mustafa ayar, mustafa can, mustafa cüstan, mustafa çağdaş, mustafa çınar, mustafa hilmi begümcan, mustafa ışıldak, mustafa karahan, mustafa karakoç, mustafa kavas, mustafa kılınç, mustafa korkmaz, mustafa meriç, mustafa sancak, mustafa tikbaş, mustafa turgut, mustafa uzuner, mustafa ünal, muzaffer deniz, muzaffer yamaner, muzaffer zeyrek, müge aydoğan, mükerrem bayram, mümtaz başar, münevver şahin, müsavat hacıömeroğlu, naci çetin, naci deniz, nafia gül , nail seyhan, naim gül, naime dilman, naime turunç, namık alkan, nasıf mercanoğlu, nazım aklaya, nazım karakuş, nazif cengiz kutlu, nazif sürer, nebahat kızılkaya, necati ipek, necati kalafat, necip yılmaz, necmi karabulut, nedim heddur, nermin bilgili, nesil güler, nesime çakmak, neslihan çelik, neşet gündoğdu, neval devrim, nevruz kızıler, nevzat çeltek, nevzat uğur, nevzat uğurel, nezahat ağtaş, nihat çavdar, nihat erdoğan, nihat fırat, nihat selçuk, nilgün yıldırım, nilüfer alpaslan, niyazi akdeniz, niyazi büyüksütçü, nizamettin aydın, nuray korkmaz, nurdoğan barutlu, nurdoğan demir, nurettin gülturan, nurettin ilker, nurettin mamalı, nurhan çetin, nurol contay, nurten çağlar, nusret sulkalar, o.ozan doğan, ogün gül, oğuz öztekin, abdullah oğuzhan müftüoğlu, okan manzak, oktay canpolat, oktay ersen, oktay tez, olgun delikanlı, olgun yurt, onur babutçu, onur kılıç, onur turav, orhan demirezen, orhan incereis, orhan tepe, orkun tanrıkulu, osman aslan, osman kaya, osman kestioğlu, osman koç, osman öztürk, osman topaklı, ozan ayvaz, ozan sürer, ömer çakar, ömer ergin, ömer güngörmüş, ömer özgümüş, ömer uslu, ömer yoldaş, önder inal, önder işleyen, önder özden, önder özsaygı, öner tarım, öykü ağtaş, özay karagöz, özcan atıala, özcan çetin, özcan doğan, özcan yıldız, özdemir kolcu, özenç kurt, özer avanas, özge şişman, özgür bozdoğan, özgür koç, özgür ovacık özgür tıraş, özgür yıldırım, özlem bilgili, pelin bektaş, pınar alişan, pınar içe, pınar ulaş, ragıp cantürk, ragıp kaymaz, raif arda, ramazan çeliker, ramazan özenç, ramazan özkan, ramazan reyhan, ramazan üst, rana gerçe, rasim gürleyen, rasim yağlı, raşit araz, raşit kavaklı, recep gencer, recep kara, recep memişoğlu, remzi ateş, remzi çakmak, remzi keskin, halis yıldırım, ismet çelebioğlu, perihan yıldırım, remzi kurtulmuş, resul gümüş, resul topçu, reşat çelik, rıfat açıkgöz, rıfat güvenç, ruziye yörükalp, rüştü kermalı, saadet sönmez ,sabah ayberk, sabahat erdoğan, sabri gündüz, sabri kırdar, sabri öztürk, sabri taşkın, sabri tavas, sadet özkan, sadettin deniz, sadettin kahraman, sadettin yücel, saffet akyüz, sahure pınarbaşı, sakine tatar, salih akdemir, salih gündoğdu, salih kara, samet demir, samet özgür, sami yüksel, sedat ağtaş, sedat ata, sedat çakır, sedat gül, sedat turgut, sefa akyürek, sefa ünal sefer, selçuk özbek, selahattin akkaş, selamettin pulat, selçuk arda, selçuk özbek, selen özçelik, selim çelik, selis güngör, selma güven, sema arda, sema doğançay, sema pınar, sema solaklı, semih güven, semir doğru, semra girşen semra tokaç, kemal ünal, semiha çataltepe, serap özdoğan, serdar aktaş, serdar kaya, serdar özer, serhat aktürk, serhat çetin, serhat keleş, serkan narin, serkan sakalıkaba, serpil tahmaz, seval çil, emin özçetin, sevcan nalıncı, sevdakar ışıl, sevgi alptekin, sevgi çoban, sevgi göyçe, sevilay deniz, sevim aktan, sevim ulaş, sevinç eratalay, sevinç karaca , seyfettin altıkulaç, seyhan algül, seyhan yiğit, sezai korkmaz, sezen nalçacı, sezgin aydoğan, sezgin çalışkan, sıtkı çiğdem, sibel pehlivan, sibel tarakçı, simge ağtaş, sinan acıoğlu, sinan çakmak, sinan göçmen, sinan gül, sinan sungur, sinan tekdoğan, sinem şimşek, sonat çelebi, soner aydın, songül çelik, songül servi , suat aktaş, suat kuru, suna kudat, süleyman bakırcı, süleyman bayrak , süleyman nalbant, sümeyye aynacı, süreyya keskin, şaban özdemir, şah ismail akkaş, şahin ersoy, mehmet sarı, satılmış erdemir, şehrinaz artar, şener bayar, şenol eskin, şenol kantar, şerafettin gülenç, şeref söz, şevket çilli, şevket dilek, şevket sönmez, şevket şahin, şevket turhan, şuayıp toker, şükrü güler, şükrü gündoğdu, şükrü töre , şükrü ulucan, tahsin akbaba, talip ertürk, tamer ayrılmaz, tamer bendeş, tamer yoloğlu, taner fidandal, tansel savi, tarık karnak ,osman tayfun mater, taylan gül, taylan taksel, tekin ayılmaz, tekin genç, temel topal, teşrife altın, timur aytek, tolga taşdemir, tolgahan şimşek, tuğrul kalın, tuncer arabacı, turan başkaya,
turan gümüşkaya, cevdet demir, turan yapmış, turgay kara, turgut bilir, turgut çakır, turgut erdem, turgut gökalp, turhan tuna, tülay bilgili, tülay gündoğdu, tülay yıldırım, tülin aytek, tülin emeksiz, tülin oymak, türkan kuzu, türkan özcan, tazebey gülbulak, tüncay mermer, utku kaymak, yaşar şimşek, yeter karadeniz, yıldırım gül, yusuf yücel, ekin uçan, y.kenan hacımuratoğlu, ilknur kaya bahadır, mustafa can ülgen, melehat şentürk, ufuk aktan, tevfik peker, ufuk özdemir ,ufuk pompe, uğur koç, m.görkem doğan, uğur özçetin, uğur taşkıran, uğur yılmaz, ulaş durgun, ulaş ahatoğlu , ulaş yıldırım, umut can, umut güler, umut onur şahin, umut toptaş, utku can arı, ümit bektaş , ümit devrim, ümit doğan, ümran gündoğan, ünsal saçıntı, ünsal şahiner, ünsal yıldız, üzeyir pınarbaşı, vahap bozay, vedat bulut, vedat yilmaz, mustafa uğur, hüseyin aliosmanoğlu, m.ali yalaza, vefa kaçar, veli başak, veli imrak ,veli korhan rüzgar, veli seven, veli yaprak, volkan telatar, volkan yılmaz ,y.gürkan çelebi, yahya ercan, yakup yüksel, yalçın akgün, yalçın köse, yasemin ibiş, yasemin pınarbaşı, yasemin uçar, yasemen durgun,yasin durmuş, yaşar durmuş, yaşar varol, yavuz altun, yener aksu, yener pirim ,yeter çekiç, yetiş erginbaş ,yıldız emektar, yıldız eroğlu, yılmaz büdüş, yılmaz eren, yılmaz göçkün, yılmaz samsun, yılmaz turunç, yunus can ,yunus köse, yunus yener, yusuf çağlar, yusuf çakır, yusuf çelik, yusuf demirci, yusuf gölpunar, yusuf halil, yusuf murat onar, yusuf peker, yusuf şahin, yusuf şenol, yusuf uysal, yusuf yıldız, osman zeki özbulut, yüksel keleş, zafer çağırır, zekai kösoğlu ,zeki arslan, zeki aslan, zeki atıcı, mithat ezer, zeki bulut , zeki kurt, zeliha kargın, zeynel abidin ergen, zeynep çatalkaya, zeynep dağdemir, zeynep ekin aklar, tuncay cesur, zeynep tamer, zeynep tuna, zülfikar erocak, zeynep sayar, yücel gül, zeki aydın.

07 eylül 2007