Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum

Orhan Yalçın Gültekin

Bugün Özdemir Asaf’ın “Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum” adlı şiir seçkisini aldım. Hem okudum, kendim söyledim hem de şairin kendi sesinden dinledim.

Özdemir Asaf’ın “r”leri söyleyemediğini bilir miydiniz?

Özdemir Asaf’ın en güzel şiirleri, aforizma olarak kabul edilebilecek kısa şiirleridir diye düşünürdüm hep… Öyle olduğuna bir kez daha kanaat getirdim. Seçkinin adı zaten bir şiirinin tamamı… Bir de bir şiiri var ki toplam beş kelime, onsekiz harften oluşuyor. Şiirin adı “Sadaa”: Bugüne en uzak gün, dün. Okumaya devam et Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum

La Marseillaise

La Marseillaise, the French national anthem, was composed in one night during the French Revolution (April 24, 1792) by Claude-Joseph Rouget de Lisle, a captain of the engineers and amateur musician stationed in Strasbourg in 1792. It was played at a patriotic banquet at Marseilles, and printed copies were given to the revolutionary forces then marching on Paris. They entered Paris singing this song, and to it they marched to the Tuileries on August 10th.

Ironically, Rouget de Lisle was himself a royalist and refused to take the oath of allegiance to the new constitution. He was imprisoned and barely escaped the guillotine.. Originally entitled Chant de guerre de l’armeé du Rhin (War Song of the Army of the Rhine), the anthem became called La Marseillaise because of its popularity with volunteer army units from Marseilles.

The Convention accepted it as the French national anthem in a decree passed July 14, 1795. La Marseillaise was banned by Napoleon during the Empire, and by Louis XVIII on the Second Restoration (1815), because of its revolutionary associations. Authorized after the July Revolution of 1830, it was again banned by Napoleon III and not reinstated until 1879.

Okumaya devam et La Marseillaise

Üç Tarz-ı Siyaset

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI

VII. DİZİ — Sa. 73

YUSUF AKÇURA

ÜÇ TARZ-I SİYASET

TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ – ANKARA
1976

1. Ord. Prof. Enver Ziya Karal: Önsöz (Eserlerin bir listesi bu yazının sonuna eklenmiştir.)
2. Yusuf Akçura: Üç Tarz-ı Siyaset
3. Ali Kemal: Cevabımız
4. Ahmet Ferik (Tek): Bir Mektup
5. Yusuf Akçura: Üç Tarz-ı Siyaset (Three Policies) | (Translated by David S. Thomas, PhD., Rhode Island College) (Simurg tarafından eklenmiştir.)

Takriri sükûn kanunu

Takriri sükûn kanunu
(Resmî Ceride ile, neşir ve ilânı: 4. III.1341 – Sayı: 87)
No. 578

BİRİNCİ MADDE — Irticaa ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükununu ve emniyet ve asayişini ihlâle bâis bilumum teşkilât ve tahrika ve teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyatı Hiikûmet, Reisicümhurun tasdikiyle, re’sen ve idareten men’e mezundur.

İşbu efal erbabını Hükümet İstiklâl mahkemesine tevdi edebilir.

İKÎNCÎ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene müddeti mer’iyülicradır.

ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

8 şaban 1343 ve 4 mart 1341

Cumhuriyet Riyasetine tebliği: 4.. III . 1341, tamk ve 1/638 No. lu, tezkere İle
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini müş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 4. III. 1341 ve bilânumara
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve sayfası: Cilt 15 Sayfa 136,137:160,166
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunların numaraları:

Kaynak: TBMM

Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun

Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun

No. 431

BİRİNCİ MADDE — Halife haledilmiştir. Hilâfet, Hükümet ve Cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan hilâfet makamı mülgadır.

İKİNCİ MADDE — Mahlû halife ve Osmanlı saltanatı münderisesi hanedanı¬nın erkek, kadın bilcümle âzası ve damatlar, Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahi¬linde ikamet etmek hakkından ebediyen memnudurlar. Bu hanedana mensup ka¬dınlardan mütevellit kimseler de bu madde hükmüne tabidirler.

ÜÇÜNCÜ MADDE — İkinci maddede mezkûr kimseler işbu kanunun ilânı ta¬rihinden itibaren âzami on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mec¬burdurlar.

DÖRDÜNCÜ MADDE — İkinci maddede mezkûr kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfudur.

BEŞİNCİ MADDE — Bundan böyle ikinci maddede mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde emvali gayrimenkuleye tasarruf edemezler. İlişiklerinin kat’ı için bir sene müddetle bilvekâle melıakimi Devlete müracaat edebilirler.

Bu müddetin mürurundan sonra hiç bir mahkemeye hakkı müracaatları yoktur.

ALTINCI MADDE — İkinci maddede mezkûr kimselere masarifi seferiyelerine mukabil bir defaya mahsus ve derecei servetlerine göre mütefavit olmak üzere Hükümetçe tensip edilecek mebaliğ ita olunacaktır.

YEDİNCİ MADDE — İkinci maddede mezkûr kimseler Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bilcümle emvali gayrimenkulelerini bir sene zarfında Hüküme¬tin malûmat ve muvafakatiyle tasfiyeye mecburdurlar. Mezkûr emvali gayrimenkuleyi tasfiye etmedikleri halde bunlar Hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendilerine verilecektir.

SEKİZİNCİ MADDE — Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş kimsele¬rin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete intikal etmiştir.

DOKUZUNCU MADDE — Mülga padişahlık sarayları, kasırları ve emakiııi – sairesi dahilindeki mefruşat, takımlar, tablolar, âsarı nefise ve sair bilûmum em¬vali menkule millete intikal etmiştir.

ONUNCU MADDE — Emlâki hakaniye namı altında olup evvelce millete dev¬redilen emlâk ile beraber mülga padişahlığa ait bilcümle emlâk ve sabık Hazinei hümayun, muhteviyatlariyle birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi millete intikal etmiştir.

ON BİRİNCİ MADDE — Millete intikal eden emvali menkule ve gayrimenkulenin tesbit ve muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.

ON İKİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra Vekilleri Heye¬ti memurdur.
26 recep 1342 ve 3 mart 1340

Meclis Heyeti Umunıiyesince kabulü: İkinci içtimain ikinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği: 3 . 111. 1340 tarih ve 2/307 No. lu tezkere ile
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ , edildiğini miiş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 3 .111.1340 ve 6/247
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve numaraları: Cilt 7 Sayıfa 19,29:78

Kaynak: TBMM

Tevhidi tedrisat kanunu

Tevhidi tedrisat kanunu

No. 430

BİRİNCİ MADDE — Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif vekâletine merbuttur.

ÎKİNCİ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif vekâletine devir ve raptedilmiştir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti bütçesinde mekâtip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Maarif vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir.

BEŞlNCl MADDE — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askerî rüştî ve idadilerle Sıhhiye vekâletine merbut olan daruleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif vekâletine raptolunmuştur. Mezkûr rüştî ve idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları âtiyen ait olduğu vekâletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza edecektir.

ALTINCI MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

YEDİNCİ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur,

26 recep 1342 ve 3 mart 1340

Meclis Heyeti Umumiyesmce kabulü: İkinci içtimain birinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği: 3. III. 1340 tarih ve 2/304 No. lu tezkere ile
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini miiş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 3 .III. 1340 ve 6/246
Müzaheratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve say ifa numaralan: Cilt 7 Sayıfa 2:/27, 114

Kaynak: TBMM

Şeriye ve Evkaf ve Erkânı harbiyei umumiye vekâletlerinin ilgasına dair kanun

Şeriye ve Evkaf ve Erkânı harbiyei umumiye vekâletlerinin ilgasına dair kanun

No. 429

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyetinde muamelâtı nasa dair olan ahkâmın teşri ve infazı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği Hükümete ait olup dini mübini islâmın bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün ahkâm ve mesailinin tedviri ve müessesatı diniyenin idaresi için Cumhuriyetin makarrında (Bir Diyanet işleri reisliği) makamı tesis edilmiştir.

İKİNCİ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti mülgadır.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisi başvekilin inhası üzerine Reisicumhur tarafından nasbolunur.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisliği Başvekâlete merbuttur. Diyanet işleri reisdliğinin bütçesi Başvekâlet bütçesine mülhaktır. Diyanet işleri reisliği teşkilâtı hakkında bir nizamname tanzim edilecektir.

BEŞİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde bilcümle cevami ve mesacidi şerifenin ve tekâya ve zevayanın idaresine, imam, hatip, vâız, şeyh, müezzin ve kayyımların ve sair müstahdeminin tâyin ve azillerine Diyanet işleri reisi memurdur.

ALTINCI MADDE — Müftülerin mercii Diyanet işleri reisliğidir.

YEDİNCİ MADDE — Evkaf umuru milletin hakikî menafiine muvafık bir şekilde halledilmek üzere bir müdüriyeti umumiye halinde şimdilik Başvekâlete tevdi edilmiştir.

SEKİZİNCİ MADDE — Erkânı harbiyei umumiye vekâleti mülgadır.

DOKUZUNCU MADDE — Reisicumhura niyabeten ordunun hazarda emrü kumandasına memur en yüksek makamı askerî olmak üzere Erkânı harbiyei umumiye riyaseti tesis olunnuşttur. Erkânı harbiyei umumiye reisi vazaifinde müstakildir.

ONUNCU MADDE — Erkânı harbiyei umumiye reisi Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile tâyin olunur.

ON BİRlNCl MADDE — Erkânı harbiyei umumiye reisi vezaifine müteallik hususatta her vekâletle muhabere eder.

ON EKİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi muvacehesinde umum askerî bütçenin mesuliyeti Müdafaai Milliye vekiline aittir.

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

26 recep 1342 ve 3 martt 1340

Meclis Heyeti Umumiyesince kabulu: İkinci içtimain birinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği: 3 . III. 1340 tarih ve 2/303 No. lu tezkere ile

Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini mûş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 3 .III. 1340 ve 6/245
Mûzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve sayıfa numaralan: Cilt 7 Sayıfa 19,23:26

Kaynak: TBMM

Darülmualliminli Gençlere

Ethem Nejat

Anadolu’da, Rumeli’de, on seneden fazla sizin aranızda, sizin metruk ve mahrum muhitinizde sizinle hemdert yaşadım. Parlak üniformalı ve şık tuvaletli Sultani talebesi sizlere tezyif nazarlarıyla bakarken, ben sizlerde çok yüksek, çok vakur ruhlar okudum.

Biliyordum ki, siz hep proletaryanın çocukları idiniz; ekmek parasını güç çıkaran ve sizin karnınızı ve dimağınızı doyuramayan ecir babaların evlatları idiniz… Sizin zekânız, dirayetiniz, liyakatiniz bile olsa, sizi zadegan mektepleri almazdı, alamazdı…

Siz Darülmuallimin’e ancak yaşayacak biraz ekmek bulmak ve pek inkişaf edemeyen ihtiyaç fikrinizi duyurmak için gelirdiniz. Maarif Nezaretleri size üvey evlad nazarıyla bakardı. Çünkü siz kimsesizdiniz; halis proletaryanın çocukları idiniz.
Okumaya devam et Darülmualliminli Gençlere

Müstemlekat ve Milletler Hakkında

1. Türkiye Komünist Fırkası Kongresi’nde Karar Halinde Kabul Edilen Müstemlekat ve Milletler Hakkındaki Mustafa Suphi Yoldaş’ın Mütaalası

1. Müstemleke bugünkü haliyle istilâcılık devri geçiren sınaî, malî ve ticari inhisarcılığın zaruri bir mahsulü olduğu gibi, millî niza’ ve kıt’aller de, halihazır şeraiti iktisadiye ve siyasiyeden çıkan birer hailedir.

Heyeti içtîmaiyyenin mukadderatı, zenginliğe istinad eden sermayedarlardan fütuhatçılık ve yağmakârlıkla ihrazı şöhret ve hükümet eden emaret ve hükümetlerle bunlara satılmış bir avuç sanadid ve memurinden ibaret bir sınıf ekaliyet elinde kaldıkça, bu felâketlere nihayet vermek İmkânı yoktur.
Okumaya devam et Müstemlekat ve Milletler Hakkında

Özdemir Asaf

(11 Haziran 1923; Ankara – 28 Ocak 1981; İstanbul)
Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir.

11 Haziran 1923 tarihinde Ankara’da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun’dur. Babası Mehmet Asaf Şura-ı Devlet’in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi’nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi’ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi’ne, İktisat Fakültesi’ne (3. sınıfa kadar) ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi’ne devam etti. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı. İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıktı. 1951 yılında Sanat Basımevi’ni kurdu ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımladı. 28 Ocak 1981’de hayata veda etti. Özdemir Asaf’ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın’dan Seda isimli bir kızı; ikinci eşi Yıldız Moran’dan ise Gün, Olgun ve Etkin adında üç oğlu vardır.

Okumaya devam et Özdemir Asaf