Tevhidi tedrisat kanunu

Tevhidi tedrisat kanunu

No. 430

BİRİNCİ MADDE — Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif vekâletine merbuttur.

ÎKİNCİ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif vekâletine devir ve raptedilmiştir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti bütçesinde mekâtip ve medarise tahsis olunan mebaliğ Maarif bütçesine nakledilecektir.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Maarif vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir.

BEŞlNCl MADDE — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askerî rüştî ve idadilerle Sıhhiye vekâletine merbut olan daruleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber Maarif vekâletine raptolunmuştur. Mezkûr rüştî ve idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları âtiyen ait olduğu vekâletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza edecektir.

ALTINCI MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

YEDİNCİ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur,

26 recep 1342 ve 3 mart 1340

Meclis Heyeti Umumiyesmce kabulü: İkinci içtimain birinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği: 3. III. 1340 tarih ve 2/304 No. lu tezkere ile
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini miiş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 3 .III. 1340 ve 6/246
Müzaheratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve say ifa numaralan: Cilt 7 Sayıfa 2:/27, 114

Kaynak: TBMM

Şeriye ve Evkaf ve Erkânı harbiyei umumiye vekâletlerinin ilgasına dair kanun

Şeriye ve Evkaf ve Erkânı harbiyei umumiye vekâletlerinin ilgasına dair kanun

No. 429

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyetinde muamelâtı nasa dair olan ahkâmın teşri ve infazı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği Hükümete ait olup dini mübini islâmın bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün ahkâm ve mesailinin tedviri ve müessesatı diniyenin idaresi için Cumhuriyetin makarrında (Bir Diyanet işleri reisliği) makamı tesis edilmiştir.

İKİNCİ MADDE — Şeriye ve Evkaf vekâleti mülgadır.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisi başvekilin inhası üzerine Reisicumhur tarafından nasbolunur.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Diyanet işleri reisliği Başvekâlete merbuttur. Diyanet işleri reisdliğinin bütçesi Başvekâlet bütçesine mülhaktır. Diyanet işleri reisliği teşkilâtı hakkında bir nizamname tanzim edilecektir.

BEŞİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde bilcümle cevami ve mesacidi şerifenin ve tekâya ve zevayanın idaresine, imam, hatip, vâız, şeyh, müezzin ve kayyımların ve sair müstahdeminin tâyin ve azillerine Diyanet işleri reisi memurdur.

ALTINCI MADDE — Müftülerin mercii Diyanet işleri reisliğidir.

YEDİNCİ MADDE — Evkaf umuru milletin hakikî menafiine muvafık bir şekilde halledilmek üzere bir müdüriyeti umumiye halinde şimdilik Başvekâlete tevdi edilmiştir.

SEKİZİNCİ MADDE — Erkânı harbiyei umumiye vekâleti mülgadır.

DOKUZUNCU MADDE — Reisicumhura niyabeten ordunun hazarda emrü kumandasına memur en yüksek makamı askerî olmak üzere Erkânı harbiyei umumiye riyaseti tesis olunnuşttur. Erkânı harbiyei umumiye reisi vazaifinde müstakildir.

ONUNCU MADDE — Erkânı harbiyei umumiye reisi Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile tâyin olunur.

ON BİRlNCl MADDE — Erkânı harbiyei umumiye reisi vezaifine müteallik hususatta her vekâletle muhabere eder.

ON EKİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi muvacehesinde umum askerî bütçenin mesuliyeti Müdafaai Milliye vekiline aittir.

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrayi ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

26 recep 1342 ve 3 martt 1340

Meclis Heyeti Umumiyesince kabulu: İkinci içtimain birinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği: 3 . III. 1340 tarih ve 2/303 No. lu tezkere ile

Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini mûş’ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası: 3 .III. 1340 ve 6/245
Mûzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve sayıfa numaralan: Cilt 7 Sayıfa 19,23:26

Kaynak: TBMM

Darülmualliminli Gençlere

Ethem Nejat

Anadolu’da, Rumeli’de, on seneden fazla sizin aranızda, sizin metruk ve mahrum muhitinizde sizinle hemdert yaşadım. Parlak üniformalı ve şık tuvaletli Sultani talebesi sizlere tezyif nazarlarıyla bakarken, ben sizlerde çok yüksek, çok vakur ruhlar okudum.

Biliyordum ki, siz hep proletaryanın çocukları idiniz; ekmek parasını güç çıkaran ve sizin karnınızı ve dimağınızı doyuramayan ecir babaların evlatları idiniz… Sizin zekânız, dirayetiniz, liyakatiniz bile olsa, sizi zadegan mektepleri almazdı, alamazdı…

Siz Darülmuallimin’e ancak yaşayacak biraz ekmek bulmak ve pek inkişaf edemeyen ihtiyaç fikrinizi duyurmak için gelirdiniz. Maarif Nezaretleri size üvey evlad nazarıyla bakardı. Çünkü siz kimsesizdiniz; halis proletaryanın çocukları idiniz.
Okumaya devam et Darülmualliminli Gençlere

Müstemlekat ve Milletler Hakkında

1. Türkiye Komünist Fırkası Kongresi’nde Karar Halinde Kabul Edilen Müstemlekat ve Milletler Hakkındaki Mustafa Suphi Yoldaş’ın Mütaalası

1. Müstemleke bugünkü haliyle istilâcılık devri geçiren sınaî, malî ve ticari inhisarcılığın zaruri bir mahsulü olduğu gibi, millî niza’ ve kıt’aller de, halihazır şeraiti iktisadiye ve siyasiyeden çıkan birer hailedir.

Heyeti içtîmaiyyenin mukadderatı, zenginliğe istinad eden sermayedarlardan fütuhatçılık ve yağmakârlıkla ihrazı şöhret ve hükümet eden emaret ve hükümetlerle bunlara satılmış bir avuç sanadid ve memurinden ibaret bir sınıf ekaliyet elinde kaldıkça, bu felâketlere nihayet vermek İmkânı yoktur.
Okumaya devam et Müstemlekat ve Milletler Hakkında

Özdemir Asaf

(11 Haziran 1923; Ankara – 28 Ocak 1981; İstanbul)
Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir.

11 Haziran 1923 tarihinde Ankara’da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun’dur. Babası Mehmet Asaf Şura-ı Devlet’in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi’nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi’ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi’ne, İktisat Fakültesi’ne (3. sınıfa kadar) ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi’ne devam etti. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı. İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıktı. 1951 yılında Sanat Basımevi’ni kurdu ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımladı. 28 Ocak 1981’de hayata veda etti. Özdemir Asaf’ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın’dan Seda isimli bir kızı; ikinci eşi Yıldız Moran’dan ise Gün, Olgun ve Etkin adında üç oğlu vardır.

Okumaya devam et Özdemir Asaf

İmkânsız Hayatlar

ismail hayri cem

sevgili dönemdaşım ismail hayri cem, 2006 yılında karar verip uygulamaya koyduğu önemli bir çalışmayı sonunda tamamlayıp bizlere sundu. 2. dünya savaşı süreci ve öncesinde darüşşafaka’da eğitim ve yaşam nasıldı sorusunun yanıtını bulabilmek amacıyla başlattığı araştırma “imkânsız hayatlar”la bize ulaştı.

aziz nesin, bu “imkânsız hayatlar”dan kurtuluşun kapısından nasıl girdiğini ve geride kalanları şöyle anlatıyordu:

ne zaman eski okulumdan içeri girsem, çocukluk anılarımın etkisi altında kalır, içime bir anlatılmaz çocuksu duygu ezikliği siner. ramazan geceleri sahurdan sonralara dek koşup oynaştığımız serin salonun yeşil boyalı, siyah çizgili sütunlarına kapanıp, doya doya ağlamak gelir içimden. ne oldu o günlerimiz, nerde o arkadaşlarımız? şimdi biz nerelerdeyiz?

ya boş çekenler? hiç onları unutamıyorum. boş çekenler hep aklımda.

1926’da darüşşafaka’nın giriş sınavını biz yüz çocuk kazanmıştık. aklımda kaldığına göre okula 30 çocuk alacaklardı. bahçede, merdiven dibinde kur’a çekiliyordu.

çocuklar gelip, elini torbaya sokuyor:

“boş!..”

“boş!..”

boş çekenler, boynu bükük, küskün, dargın dönüp gidiyorlardı, ağlıyorlardı.

ilk doluyu ben çekmiştim.

şimdi düşünüyorum, acı acı düşünüyorum! ya boş çekseydim?.. belki okuryazar bile olamazdım, şimdi yoktum. bütün bir hayat, bir kâğıdın üstünde “boş” yada “dolu” yazılı olmasına bağlı…

boş çeken çocuklar ne oldular, neredeler?

i. hayri cem’im “imkânsız hayatlar”ında “dolu” çekenlerin öyküsü var ama o öyküleri okuduğunuzda “boş” çekenlerin öyküsünü de öğreneceksiniz.

imkânsız hayatlar – darüşşafakalıların anıları (1873-1950)

kalkedon yayıncılık
türkçe
555 s. – 2. hamur – ciltsiz – 26 x 24 cm
ısbn: 9786055679378
2010

Hüseyin İnan

Hüseyin İnan
Kayseri 1949 – Ankara 1972

1949’da Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Bozüyük köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Sarız’da, liseyi Kayseri’de okudu. 1966’da ODTÜ İdari Bilimler Bölümü’ne kayıt oldu.

Sosyalist Fikir Kulübü (SFK) ve bu derneğin bağlı olduğu Dev-Genç’e üye oldu. Bu arada TİP’e de katılarak, bu partinin etkinliklerinde yer aldı. Aynı dönemde, gerek İstanbul ve Ankara, gerek İzmir ve diğer yörelerde anti-emperyalist eylemlere katıldı; ABD 6. Filo’suna yönelik eylem ve mitinglerin içinde bulundu. Toprak işgalleri, kırsal yörelerdeki etkinlikler vb. etkinliklere katıldı. 1966-67 öğretim yılında gerçekleşen ODTÜ Hazırlık boykotunun örgütlenmesine önderlik etti. ODTÜ’nün simgesi olan “DEVRİM” yazısını yazanlardan ve Komer’in arabasını yakanlardan biriydi. Okumaya devam et Hüseyin İnan